Đội ngũ báo cáo viên huyện Chợ Đồn – “ cầu nối” đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Là báo cáo viên cấp huyện từ năm 2011, lại là người đã từng đạt giải nhì tại Hội thi báo cáo viên cấp huyện năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Ngát, Bí thư Đảng ủy xã Yên Mỹ luôn dành nhiều thời gian tự trau dồi kỹ năng tuyên truyền, nghiên cứu kỹ những Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp để chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thị Ngát tâm sự: Để cán bộ, đảng viên và dân dân dễ hiểu, dễ vận dụng vào thực tiễn cuộc sống nhất là đưa Nghị quyết cảu Đảng vào cuộc sống, bản thân thường xuyên đổi mới các nội dung tuyên truyền với nhiều hình thức như: qua các hội nghị chuyên đề, lồng ghép hoặc tuyên truyền miệng tại các cuộc nói chuyện. Trong mỗi lần tuyên truyền cốt sao không khô khan, cứng nhắc để những người được nghe hiểu rõ bản chất, mục tiêu ý nghĩa về chủ trương, đường lối và các chính sách của Nhà nước, các văn bản, kế hoạch của tỉnh, huyện, xã. 

 Đồng chí Hoàng Thi Chiên, Bí thư Chi bộ 3 – Đảng bộ Trường THPT trình bày

bài thi tại Hội thi Báo cáo viên giải năm 2021.

Trong dịp Huyện ủy Chợ Đồn tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, chúng tôi được gặp và trò chuyện cùng chị Hoàng Thị Chiên, Bí thư Chi bộ 3 – Đảng bộ Trường THPT Chợ Đồn, là người đạt giải nhất tại hội thi. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng với vai trò là một báo cáo viên, Bí thư Chi bộ, trong thời qua chị đã luôn nghiên cứu, tìm tòi, áp dụng, đổi mới về nội dung, phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đoàn kết, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh đối với Đảng, Nhà nước với chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu về công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Theo chị thì là một người báo cáo viên khi tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu trước hết cần phải chuẩn bị đề cương thật tốt, có bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, logic, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với quá trình nhận thức, thể hiện cả phương pháp trình bày với từng vấn đề, quan điểm được nêu ra. Có kiến thức phong phú, hiểu thực chất, nhuần nhuyễn từng vấn đề, có khả năng vận dụng ngôn ngữ tốt, nhiều sáng tạo, cung cấp cho người nghe những thông tin mới, có tính thời sự, phản ánh những vấn đề đang diễn ra trong thực tiễn cuộc sống,  bài tuyên truyền phải đảm bảo tính tư tưởng và tính chiến đấu.

 Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư TT huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Báo cáo viên cấp tỉnh

trao đổi với các hộ dân xã Bằng Phúc về phát triển kinh tế

 góp phần đưa Nghị quyết  của Đảng vào cuộc sống.

Hiện nay, toàn huyện có 02 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, 25 báo cáo viên cấp huyện, 15 cộng tác viên dư luận xã hội chủ yếu ở các ban, ngành các xã, thị trấn. 100% báo cáo viên cấp huyện, cơ sở có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị bảo đảm yêu cầu. Có thể thấy bằng các hình thức tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên huyện Chợ Đồn đã kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức đúng đắn, đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội.

Đồng chí Ma Đình Tuyến, Ủy viên BTV huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Chính trị huyện cho biết thêm: Huyện Chợ Đồn là huyện miền núi, đa số là bào dân tộc thiểu số sinh sống, do đó việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến được tất cả nhân dân là rất cần thiết. Thời gian qua, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy triển khai các kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền.

Học tập, quán triệt Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 là khâu đầu tiên quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, là tiền đề bảo đảm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Bên cạnh đó, hiện nay, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, dịch Covid -19 diễn biến phức tạp,…cùng với bối cảnh thông tin mạng, nhất là mạng xã hội phát triển nhanh và phức tạp, tính chiến đấu – tính giáo dục – tính thuyết phục, nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội vẫn là mục tiêu, yêu cầu đặt lên hàng đầu của công tác tư tưởng, tuyên giáo. Do vậy, công tác tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn đóng vai trò nòng cốt.

Thời gian tới, Huyện ủy Chợ Đồn tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp về vai trò, vị trí, chức năng của hoạt động  báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp thông tin, tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên để đội ngũ này phát huy vai trò, thật sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân./.

 

Bài trướcHội nghị tập huấn ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử các cấp năm 2021
Bài tiếp theoHội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và tỉnh