Đồi Khuổi Đăm, xã Nghĩa Tá

        Năm 1946, thực hiện Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương đảng và Chính phủ chọn căn cứ địa Việt Bắc làm Thủ đô kháng chiến. Để đảm bảo an toàn bí mật, các cơ quan Trung ương lần lượt rời Thủ đô lên ở và làm việc tại An toàn khu hay còn gọi là ATK.

       Tại Đồi Khuổi Đăm, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, cơ quan Báo Sự thật (tiền thân của Báo Nhân dân) đã ở và làm việc từ năm 1947 đến năm 1950. Báo Sự thật ra đời từ tháng 12/1945 do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh lãnh đạo. Trong thời gian đóng tại Đồi Khuổi Đăm, cơ quan Báo Sự thật đã in và phát hành nhiều sách, báo nói về cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp của nhân dân ta. Những bài đăng trên Báo Sự thật là những phóng sự từ mặt trận gửi về hay các bài mang tính lý luận góp phần nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, chiến sỹ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, đặc biệt là các bài viết của Bác Hồ như cuốn “Sửa đổi lề lối làm việc”; cuốn “Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi” góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập của dân tộc.

       Ngày 02/11/2011, Đổi Khuổi Đăm, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh./.

Bài trướcDanh sách Thường trực UBND huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoDi tích lịch sử Bản Bằng, xã Nghĩa Tá