Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới giai đoạn 2016-2020 tại huyện Chợ Đồn

 Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc ông Dương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo với Đoàn việc triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Chợ Đồn, cụ thể: Tình hình triển khai, chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS); Kết quả đạt được sau khi triển khai Đề án: Đối với khối Chính quyền, cấp huyện, tổng số công chức là 63 (người dân tộc thiểu số là 60 chiếm tỷ lệ 95,23%), công chức nữ người DTTS là 27 chiếm tỷ lệ 45%. Viên chức là 887 (người dân tộc thiểu số là 834 chiếm tỷ lệ 94,02%), viên chức nữ người DTTS là 717 chiếm tỷ lệ 85,97%; Cấp xã: Tổng số cán bộ công chức là 421(người dân tộc thiểu số là 383 chiếm tỷ lệ 94,1%), công chức nữ người DTTS là 142 chiếm tỷ lệ 37%; Công chức người dân tộc thiểu số đạt được mục tiêu so với Đề án chiếm tỷ lệ 93,14%. Tỷ lệ công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số đang công tác và giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện chiếm tỷ lệ cao nhưng chất lượng vẫn còn hạn chế, một số chưa phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm hoặc chưa phù hợp với chức danh nghề nghiệp hiện giữ; Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Ông  Dương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban Dân tộc HĐND tỉnh có ý kiến với cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tham gia các lớp nâng cao trình độ đào tạo từ Đại học trở lên và trung cấp Lý luận chính trị cho học viên hệ ngoài ngân sách; tuyển dụng đặc cách đối với con em người dân tộc Mông đã được đào tạo chuyên môn từ trình độ Trung cấp trở lên đang sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn có tỷ lệ dân tộc Mông cao như xã Xuân Lạc. Có ý kiến với UBND tỉnh tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cho các đối tượng là cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số; ngạch chuyên viên chính đối với cán bộ công chức thuộc các cơ quan chuyên môn cấp huyện trong thời gian tới.

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện, ông Hoàng Văn Vĩnh, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của huyện Chợ Đồn trong việc triển khai thực hiện Đề án. Đề nghị UBND huyện bổ sung vào báo cáo một số nội dung theo các ý kiến đề nghị của thành viên Đoàn giám sát tại buổi làm việc; Chỉ đạo thực hiện một số nội dung để khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Với những nội dung kiến nghị của huyện tại báo cáo và các nội dung kiến nghị trực tiếp tại buổi làm việc, đoàn sẽ tiếp thu để làm việc với Sở Nội vụ, kiến nghị với UBND tỉnh. Trong thời gian tới đề nghị UBND huyện tiếp tục nghiên cứu thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới. Do Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ không thể hiện thời gian kết thúc và  ghi rõ lộ trình thực hiện là giai đoạn 2016-2018, giai đoạn 2019 – 2020 và những năm tiếp theo. Để có nguồn lực và các điều kiện kèm theo đảm bảo nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của huyện trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, UBND huyện cần xây dựng lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn huyện đặc biệt là cấp xã./.

Bài trướcBế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Bài tiếp theoChợ Đồn nỗ lực trong công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi