Đoàn giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với thông tin truyền thông tại huyện Chợ Đồn

Theo báo cáo của UBND huyện, việc tổ chức bộ máy, biên chế công chức làm công tác thông tin và truyền thông huyện thực hiện theo phân cấp quản lý. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn đã tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử… Thực hiện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở; kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn theo quy định…

       Việc giám sát này nhằm đánh giá công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh. Làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, bất cập nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thông tin, truyền thông trên địa bàn.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại huyện Chợ Đồn 

Kết luận tại buổi làm việc,  đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả mà huyện Chợ Đồn đã thực hiện được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND huyện tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh; duy trì hoạt động của các trạm truyền thanh, thường xuyên kiểm tra các thiết bị; quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý mạng xã hội, Internet, nhất là các cơ sở giáo dục./. 

Bài trướcHuyện Chợ Đồn quán triệt ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước năm 2018
Bài tiếp theoTổ chức bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đảng viên mới