Đoàn công tác Ủy ban bầu cử huyện kiểm tra (đợt 2) công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã khu Bắc

 Đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên tại trụ sở UBND xã Quảng Bạch

Tại các buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số nội dung trọng tâm như: Việc hoàn thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong lần kiểm tra đợt 1; Việc rà soát, bổ sung danh sách cử tri; Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 3, việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử; Công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan; Kế hoạch tổ chức hội nghị để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri; Việc chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, tiến độ in thẻ cử tri, phiếu bầu cử, danh sách ứng cử viên, tiểu sử tóm tắt và các tài liệu bầu cử khác theo quy định; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường tại địa phương; Phương án đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử; Tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo; các điểm nóng, dư luận xã hội về cuộc bầu cử; Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về cử tri và ứng cử viên; Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất..

Qua nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã cho thấy, công tác chuẩn bị được Ban bầu cử xã, tập trung thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên. Các tiểu ban: Thông tin, tuyên truyền; nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm ANTT, an toàn xã hội và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ. Kết quả hội nghị hiệp thương lần 3 cơ bản đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức hiệp thương tiến hành dân chủ, đúng luật, hoàn thành sớm hơn thời gian quy định. Cùng với đó, ban bầu cử các xã, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bầu cử; xây dựng được các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên giám sát, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong công tác bầu cử theo đúng Luật quy định.

  Đoàn công tác làm  việc với Ủy ban bầu cử xã Nam Cường

Tại xã Ngọc Phái, sẽ có 08 điểm bầu cử trên địa bàn xã, sau hội nghị hiệp tương lần 3 còn có 30 người đủ điều kiện , tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã. Xã Quảng Bạch sẽ tổ chức 08 điểm bầu cử, sau hội nghị hiệp thương lần 3 còn 25 ứng cử viên đủ điều kiện ứng cử. Tại xã Tân Lập sẽ tổ chức 06 điểm bầu cử, sau hội nghị hiệp thương lần 3 có 25 ứng cử viên tham gia ứng cử. Đối với xã Đồng Lạc, xã sẽ tổ chức 06 điểm bầu cử với 32 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã. Tại xã nam Cường, xã tổ chức 10 điểm bầu cử, sau hội nghị hiệp thương lần 3, có 36 ứng cử viên tham gia ứng cử. Xã Xuân Lạc tổ chức 07 điểm bầu cử, sau hội nghị hiệp thương lần 3 còn có 35 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã…

Sau khi hoàn tất các nội dung kiểm tra, đồng chí Triệu Đức Phú, Phó chủ tịch HĐND huyện, thay mặt đoàn kiểm tra, giám của huyện ghi nhận những kết quả mà Ban bầu cử các xã đã đạt được trong triển khai công tác chuẩn bị bầu cử; giải đáp một số vấn về còn tồn tại trong triển khai thực hiện chuẩn bị cho công tác bầu cử.  Đồng thời đề nghị, Ban bầu cử các xã tiếp tục bám sát kế hoạch và hướng dẫn của Luật bầu cử để đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch đã đề ra; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử, tạo sự đồng thuận, ủng hộ tham gia tích cực của cử tri trên địa bàn; Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai công tác bầu cử, hoàn thiện các mặt công tác để chuẩn bị tốt việc tổ chức hội nghị để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri; Rà soát lại lần cuối danh sách các cử tri, tránh sai sót, nhầm lẫn; niêm yết tiểu sử các ứng cử viên kịp thời, đảm bảo trang trọng; Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, kinh phí, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, an toàn cho toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Đặc biệt việc kiểm tra kết quả việc bỏ phiếu phải được hiện nghiêm theo đúng thời gian quy định. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026./.

Bài trướcỦy ban bầu cử huyện kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đợt 2 tại các xã khu Đông, Nam B và thị trấn Bằng Lũng
Bài tiếp theoChợ Đồn rực rỡ cổ động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026