Điểm sáng trong phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”

 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền với mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, những năm gần đây xã Bằng Lãng đã động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền thông qua các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, họp thôn, tổ, sinh hoạt của các chi hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh… kịp thời động viên những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào; góp phần làm cho người dân nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng.

Nông dân xã Bằng Lãng tích cực lao động sản xuất

 

          Ông Hoàng Văn Sỹ, chủ tịch UBMTTQ xã Bằng Lãng cho biết: Xây dựng đời sống văn hóa đã thực sự trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn xã. Hàng năm việc bình xét thôn văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục. Phong trào xây dựng thôn văn hóa đã góp phần xây dựng khối dại đoàn kết toàn dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đẩy lùi và xóa bỏ các tệ nạn xã  hội, duy trì trật tự an toàn xã hội. Nội dung xây dựng gia đình văn hóa được triển khai thường xuyên thông qua hoạt động tích cực của ban mặt trận thôn, tổ; năm 2014 xã Bằng Lãng có 4/9 thôn đạt tiêu chí thôn văn hóa là Tổng Mụ, Tủm Tó, Nằ Khắt và Bản Lắc, trong đó thôn Tổng Mụ đã duy trì 4 năm liên tục; có 309/390 hộ đạt gia đình đạt gia đình văn hóa, trong đó có 30 hộ đạt 3 năm liên tục. Nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, Quy ước của thôn nên đã góp phần giảm thiểu các vụ xích mích gây mất đoàn kết và đẩy lùi tệ nạn xã hội.

          Phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo. Trong quá trình triển khai, các thôn trên đia bàn xã đặc biệt quan tâm đến phát triển đời sống kinh tế hộ gia đình, thông qua nhiều hình thức như hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ giống, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật. Từ đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất nông nghiệp, công tác trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm và đặc biệt là phát huy thế mạnh về nuôi trồng thủy sản. Với những cách làm này nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và vươn lên có cuộc sống ổn định; kết quả già soát hộ nghèo năm 2014, xã Bằng Lãng còn 10 hộ giảm 09 hộ so với năm 2013; thu nhập bình quân đầu người đạt 590 kg/ người/ năm.

          Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Bằng Lãng đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các tiêu chí, do đó đến nay xã đã hoàn thành 7/19 tiêu chí. Trong đó tiêu chí về xây dựng đường giao thông đã được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất để mở đường theo đúng tiêu chuẩn nông thôn mới, toàn xã hiện đã bê tông hóa được 2 tuyến đường vào thôn Nà Loọc, thôn Nà Khắt với tổng chiều dài trên 2.000m.

  Đường giao thông tại xã Bằng Lãng

 

Chính nhờ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong năm qua, thực hiện các nội dung thi đua của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Ban công tác mặt trận đã cùng các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức tốt các cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”, “Chung tay góp sức vì biển đảo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân, gắn với việc tổ chức quán triệt, thực hiện các quy định của địa phương, phòng ngừa, ngăn chặn các trường hợp vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bảo vệ trật tự, an toàn trên địa bàn.

Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành của xã và sự đồng lòng nhất trí của nhân dân nên phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã mang lại cho địa phương sự thay đổi rõ rệt./. 

Bài trướcXã Lương Bằng phát triển kinh tế từ chăn nuôi
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn chủ động phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi