Dấu ấn hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2016 – 2021

Bằng trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, trong nhiệm kỳ qua Hội đồng nhân dân hai cấp đã tổ chức 276 kỳ họp và ban hành 1311 Nghị quyết trong đó có 371 Nghị quyết về công tác cán bộ, còn lại là Nghị quyết chuyên đề quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, Nghị quyết về ngân sách, đầu tư công và các Nghị quyết khác thuộc thẩm quyền.v.v. Nhiều nghị quyết chuyên đề của HĐND  được ban hành đã đi vào cuộc sống, đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện luôn đảm bảo phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Những quyết sách của HĐND huyện về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đã phát huy tiềm lực, thế mạnh của địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh.

 Cử tri được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng chính đáng trong mỗi cuộc TXCT

Trong 5 năm, HĐND huyện đã thực hiện 28 cuộc giám sát với 340 ý kiến, kiến nghị. HĐND cấp xã đã tiến hành 189 cuộc giám sát chuyên đề, với 376 ý kiến, kiến nghị. Việc giám sát giữa 02 kỳ họp HĐND được Thường trực HĐND tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định. Bên cạnh việc giám sát thường xuyên tại các kỳ họp, HĐND các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát chuyên đề tập trung vào những nội dung trọng tâm phù hợp với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà nghị quyết của HĐND đã đề ra và những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm như: việc thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi; triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; công tác xây dựng cơ bản; công tác cải cách hành chính; … Tại các buổi giám sát, ngoài việc thu thập thông tin bằng văn bản còn có sự trao đổi, thảo luận thẳng thắn giữa Đoàn giám sát với cơ sở được giám sát, thực hiện giám sát thực tế, gặp gỡ trực tiếp đối tượng thụ hưởng để kiểm tra, thăm nắm nguyện vọng của nhân dân được sâu sát, cụ thể hơn. Nhờ đó, hoạt động giám sát được tiến hành nền nếp, hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lắp về nội dung, thời gian và huy động được nhiều cơ quan, tổ chức liên quan tham gia. Thông qua hoạt động giám sát, HĐND huyện xem xét, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết của HĐND của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời phát hiện, kiến nghị giải quyết những bất cập liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội và các vấn đề cử tri quan tâm một cách thiết thực, hiệu quả. Những kiến nghị sau giám sát có tác động tích cực đến công tác quản lý Nhà nước và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, là cơ sở thực tiễn để HĐND,  Ủy ban nhân dân huyện (UBND) căn cứ, xem xét, quyết định các chủ trương, biện pháp chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) của Đại biểu HĐND huyện ngày càng thiết thực, hướng tới cử tri ở cơ sở, các cụm, khu dân cư. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND hai cấp đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri  tại các đơn vị bầu cử và đã có 4800 ý kiến  của cử tri  được  chuyển đến các cơ quan, đơn vị tiếp thu, trả lời;  tỷ lệ giải quyết các kiến nghị cử tri đạt từ 70 – 90%.  Qua đó đã giúp HĐND nắm bắt toàn diện tình hình đời sống kinh tế – xã hội và thống nhất việc phân loại, xử lý giải quyết các kiến nghị của cử tri,  tránh được trùng lặp, không đúng thẩm quyền. Thông qua tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND huyện đã giữ được mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, đồng thời chịu sự giám sát của cử tri.

 Kỳ họp thứ 3 HĐND xã Yên Phong (Nhiệm kỳ 2016 -2021) thông qua các Nghị quyết 

quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển

Công tác tiếp dân luôn được HĐND huyện quan tâm và đã có những chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền địa phương. Trong nhiệm kỳ HĐND huyện đã tiếp nhận 39 đơn, lưu 01 đơn, chuyển 38 đơn đến UBND huyện giải quyết, trả lời theo quy định. Tại các cuộc tiếp dân, đại diện Thường trực, các Ban HĐND và đại diện các cơ quan liên quan của huyện, đã lắng nghe, ghi nhận các kiến nghị của công dân; giải đáp, giải thích về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; những cơ chế, quy định của địa phương. Qua đó cũng đã phát hiện và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nhiều vấn đề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Những kết quả trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực, tiền đề vững chắc để HĐND huyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn chuẩn bị tốt công tác tuyển quân 2021
Bài tiếp theoCháy nhà tại xã Nghĩa Tá