Đại hội Đảng bộ xã Bằng phúc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Bằng Phúc đã đoàn kết phát huy nội lực thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 0,34%/năm, vượt so với mục tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/ người/năm, đạt trên 111% chỉ tiêu Nghị quyết. Duy trì phát triển diện tích 350ha chè  Shan tuyết; Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng; Quan tâm phát triển đàn gia súc, gia cầm, tổng đàn hiện có trên 23.000 con. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng với ngân sách nhà nước hỗ trợ, xã đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng được 19 công trình. Trong nhiệm kỳ đã thành lập được 03 hợp tác xã, xây dựng 01 nhà máy trưng cất rượu. Thu ngân sách hằng năm đều vượt chỉ tiêu giao. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 24,2%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, củng cố, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 31 đảng viên; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được tăng cường và có nhiều chuyển biến, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội đã đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025: Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/ người/ năm; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.552 tấn; Bình quân lương thực đầu người đạt 550kg/người/năm. Duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 21.960 con. Duy trì và phát triển các hợp tác xã chè và rượu. Phấn đấu thành lập từ 2 trang trại  và 5 gia trại trở lên; Chương trình nông thôn mới, mỗi năm phấn đấu thực hiện đạt từ 2 tiêu chí trở lên. Giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống dưới 12%; Hằng năm kết nạp từ 5 đảng viên trở lên …

 Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của Đảng bộ xã Bằng Phúc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy đề nghị địa phương tiêp tục phát huy các thế mạnh sẵn có như: Duy trì, phát triển cây chè Shan tuyết, chăn nuôi đại gia súc trâu, bò, lợn và các cây màu phấn đấu thành lập trang trại, gia trại, nâng cao hiệu quả kinh tế; Phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dich vụ; Huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; Chú trọng thực hiện việc xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa 12 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HĐND, UBND và các tổ chức Hội, đoàn thể…

 Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau một ngày làm việc khẩn trương, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Bằng Phúc đã hoàn thành nội dung chương trình đã đề ra. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 8 đồng chí (khuyết 1 đồng chí), đồng chí Hoàng Văn Liến, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, hai đồng chí Hoàng Văn Thái, Hoàng Thị Hằng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư; Đại hội đã bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội cấp trên.

Bài trướcHội LHPN Nam Cường tổ chức hội thi nấu ăn giỏi
Bài tiếp theoXã Đại Sảo đón nhận bằng công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020