Chợ Đồn xây dựng phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Huyện Chợ Đồn vừa xây dựng phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức (CB, CC) đến năm 2024 để bố trí số lượng công chức cấp xã đảm bảo đúng số lượng, đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo theo các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh.
Công chức Tư pháp xã Đồng Thắng giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.
Trong giai đoạn 2019 – 2021, thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn huyện Chợ Đồn sáp nhập các đơn vị hành chính, từ 22 xã, thị trấn giảm còn 20 xã, thị trấn. Thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về Phê duyệt Đề án bố trí cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn đã thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức Trưởng Công an xã sang đảm nhiệm các chức danh công chức khác để bố trí công an chính quy về các xã, thị trấn.
Tại thời điểm ngày 01/11/2021, theo số liệu thống kê của Phòng Nội vụ, số CB,CC cấp xã của huyện có 384 biên chế. Trong đó, trình độ chuyên môn sau Đại học có 03 người; Đại học 283 người; Cao đẳng 13 người; Trung cấp 86 người. Về trình độ Lý luận chính trị cao cấp 03 người, Trung cấp 255 người; trình độ tin học có 262 chứng chỉ; Ngoại ngữ là 122 chứng chỉ; Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (Tày, H’Mông) 16 người. Quản lý nhà nước về chuyên viên chính 02 (cán bộ huyện luân chuyển); chuyên viên 205 người.
Theo phương án số 2152/PA – UBND huyện ngày 3/11/2021 về bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức CB,CC cấp xã đến năm 2024, huyện sẽ tạm dừng việc bố trí cấp Phó của các tổ chức chính trị – xã hội bầu giữ các chức vụ người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã. Giới thiệu cán bộ cấp xã (nếu đủ điều kiện) bầu giữ các chức danh Trưởng, Phó các tổ chức chính trị – xã hội cấp huyện; xem xét tiếp nhận, bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện theo quy định. Rà soát, xem xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức, viên chức cấp huyện trở lên đối với những chức danh phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt. Thực hiện bố trí, điều động cán bộ, công chức dôi dư giữa các xã trong huyện theo phân cấp. Những vị trí chức danh công chức cấp xã không bắt buộc trình độ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì xem xét bố trí cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã. Tiếp nhận trở lại công chức đối với những chức danh cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
Ngoài ra, huyện cũng  tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức cấp xã (nếu đủ điều kiện) thì giải quyết chế độ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ CB, CC về phương án bố trí, sắp xếp CB, CC cấp xã đến hết năm 2024. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, phân loại CB, CC hàng tháng, hàng năm để xem xét tinh giản biên chế đối với những trường hợp không đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn. Đối với các xã hình thành mới sau sắp xếp đơn vị hành chính xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện giảm số lượng biên chế hàng năm theo phương án.
Bố trí đúng số lượng CB, CC cấp xã theo chức vụ, chức danh, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, cân đối, hợp lý giữa các đơn vị; giảm số lượng CB, CC cấp xã theo lộ trình phù hợp là việc làm mà huyện Chợ Đồn đang nỗ lực thực hiện nhằm từng bước nâng cao chất lượng, góp phần thực hiện có hiệu quả cải cách công vụ, công chức và cải cách chính sách tiền lương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tiếp tục xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền cơ sở tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác, phục vụ việc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương trong điều kiện, tình hình mới tại địa phương.
 Tác giả: Nông Đuổng

 

Bài trướcThông báo triển khai số điện thoại hotline phục vụ công tác phòng chống dịch
Bài tiếp theoLãnh đạo UBND tỉnh, huyện kiểm tra, nắm hình thực hiện một số đề tài, dự án Khoa học công nghệ triển khai trên địa bàn huyện