Chợ Đồn ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19

Cụ thể đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính hạn chế thấp nhất việc để người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần hoặc đến giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, đặc biệt đối với các thủ tục hành chính liên thông.Công khai kịp thời số điện thoại của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và nơi giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.Tại Bộ phận Một cửa bố trí nhân sự hợp lý và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm để phục vụ hiệu quả, thuận lợi đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp.

Bên cạnh đó, thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 và hướng dẫn tại Văn bản số 4272/UBND-VXNV ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử; bảo đảm hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử các cấp chính quyền trước ngày 30/6/2020 và chỉ tiêu xử lý hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng (60% đối với cấp tỉnh và 30% đối với cấp huyện). Tổ chức họp, làm việc trực tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1692/UBND-VXNV ngày 31/3/2020 về việc triển khai giải pháp họp trực tuyến qua hệ thống phần mềm VNPT Meeting.

Ngoài ra, theo văn bản số 556/UBND – VP, ngày 04/4//2020 của UBND huyện Chợ Đồn về việc thực hiện Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng chống dịch bệnh Covid-19. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết xử lý công việc bằng chữ ký số và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua hiệu quả công việc; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tình hình của cơ quan, đơn vị, chủ động báo cáo tiến độ công việc với lãnh đạo thông qua các giải pháp công nghệ thông tin, trong thời gian áp dụng hình thức làm việc tại nhà phải mở điện thoại di động 24/24h, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo, không di chuyển ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết; vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch tại gia đình, cộng đồng.

Bài trướcThực hiện Chỉ thị 16- Người dân huyện Chợ Đồn đồng lòng phòng chống dịch bệnh Covid-19
Bài tiếp theoHoàn thành phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025