Chợ Đồn triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố

Trên cơ sở quy định tại Thông tư số 14/208/TT – BNV ngày 03/12/2018  của Bộ nội vụ thì huyện Chợ Đồn có 242 thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn theo quy định. Ban chỉ đạo xây dựng phương án sáp nhập huyện Chợ Đồn đã xây dựng đề án sáp nhập. Trong năm 2019 xã Nam Cường có 5 thôn sáp nhập thành 03 thôn, cụ thể sáp nhập ½ thôn Cọn Poỏng với thôn Cốc Lùng lấy tên là thôn Cốc Lùng; sáp nhập ½ thôn Cọn Poỏng với thôn Phiêng Cà lấy tên là thôn Phiêng Cà; sáp nhập thôn Nà Lình với thôn Nà Liền lấy tên là thôn Nà Liền.

Sáp nhập 08 thôn của xã Đồng Lạc thành 04 thôn cụ thể: sáp nhập thôn Thôm Phả với thôn Chợ Điểng lấy tên là thôn Thôm Pả; sáp nhập thôn Nà Áng với thôn Cốc Tộc lấy tên là thôn Nà Áng; sáp nhập thôn Bản Tràng với thôn Nà Chom lấy tên là thôn Bản Tràng; sáp nhập thôn Nà Và với thôn Nà Dầu lấy tên là thôn Nà Dầu.  Sáp nhập 17 thôn của xã Phương Viên thành 09 thôn cụ thể: sáp nhập thôn Nà Đon, Nà Chúa với Khuổi Lìa lấy tên là thôn Nà Đon;  sáp nhập thôn Khuổi Đải với thôn Tổng Chiêu lấy tên là thôn Tổng Chiêu; sáp nhập  ½ thôn Nà Làng với Nà Càng lấy tên là thôn Nà Càng; sáp nhập ½ thôn Nà Làng với Thôn Choong lấy tên là Thôn Choong; sáp nhập thôn Bản Lanh với thôn Cốc Phường lấy tên là thôn Bản Lanh; sáp nhập ½ thôn Khuổi Quân với Nà Bjoóc lấy tên là thôn Nà Bjoóc; sáp nhập  ½ thôn Khuổi Quân với Nà Khe lấy tên là thôn Nà Khe; sáp nhập thôn Bản Làn với thôn Nà Đao lấy tên là thôn Nà Đao; sáp nhập thôn Pác Kéo với thôn Nà Mặn lấy tên là thôn Nà Mặn. Sáp nhập thôn Pác Lẻo với thôn Phiêng Cà, xã Đại Sảo lấy tên là thôn Trung Tâm.

  Sắp xếp lại xã Rã Bản với xã Đông Viên lấy tên là xã Đồng Thắng

Đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã: Theo quy định của Trung ương về thực trạng quy mô diện tích và dân số của xã trên địa bàn huyện. Các đơn vị hành chính cấp xã không đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, dân số sắp xếp lại thực hiện trong năm 2019 gồm: sắp xếp lại xã Rã Bản với xã Đông Viên lấy tên là xã Đồng Thắng; sắp xếp 5 thôn ( Nà Tấc, Pác Cộp, Nà Chợ, Nà Mạng, Khuổi Xỏm của xã Phong Huân sáp nhập với xã Yên Nhuận lấy tên là xã Yên Phong. Sắp xếp thôn Bản Cưa của xã Phong Huân với xã Bằng Lãng lấy tên là xã Bằng Lãng.

Hiện nay, huyện đang thực hiện theo lộ trình sắp xếp theo các bước, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Bài trướcUBND huyện tổ chức họp bàn thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi
Bài tiếp theoCông tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2019