Chợ Đồn triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở

       Hội nghị đã được nghe báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản của Luật hoà giải cơ sở, theo đó, Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 thay thế Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998. Để triển khai thi hành Luật một cách chi tiết, ngày  27/02/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, một nội dung mới quan trọng theo Nghị định này là đã hướng dẫn một cách cụ thể, chi tiết các trường hợp được tiến hành hòa giải và các trường hợp không được hòa giải ở cơ sở, qua đó đã tạo thuận lợi cho các Tổ hòa giải hoạt động dễ dàng hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn.

 Đ/c Ma Doãn Ích – PCT UBND huyện khai mạc hội nghị

       Hội nghị cũng triển khai kế hoạch số 439/KH – UBND, ngày 26/4/2014 của UBND huyện Chợ Đồn về việc thực hiện Quyết định  09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn huyện. Để đánh giá thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở để có giải pháp thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật, bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở; phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

       Đây là Hội nghị quan trọng trong triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở nhằm trang bị và bổ sung kiến thức pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác hoà giải để vận dụng trong công tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoà giải ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

       Ngoài các nội dung trên, hội nghị cũng triển khai một số công tác khác như: Kế hoạch tổ chức Hội thi “ Hoà giải viên giỏi” lần thứ 3 năm 2014; kế hoạch rà soát, nâng cao chất lượng các bản quy ước và vận động nhân dân xây dựng, tổ chức thực hiện quy ước ở thôn, tổ phố trên địa bàn huyện./.  

Bài trướcChợ Đồn triển khai công tác giảm nghèo năm 2014
Bài tiếp theoChợ Đồn sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”