Chợ Đồn: triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017

 

 Chợ Đồn triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017

 

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 được tiến hành trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về: các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể; hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.Phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tếxã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tếxã hội của Đảng và Nhà nước.

          Căn cứ vào phương án tổng điều tra kinh tế năm 2017 của Ban chỉ đạo tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, Ban Chỉ đạo tổng điều tra huyện đã xây dựng phương án và kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc ban chỉ đạo và nhiệm vụ cho từng giai đoạn cụ thể. Theo đó, đối tượng của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 gồm: khối doanh nghiệp; khối hành chính, sự nghiệp; khối cá thể và khối tôn giáo. Thời điểm tổng điều tra, từ ngày 1/3/2017 đối với khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp; từ ngày 1/7/2017 đối với khối cá thể và khối tôn giáo. Nội dung điều tra bao gồm 6 nhóm thông tin: về cơ sở; về lao động và thu nhập của người lao động; về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doang nghiệp và nhóm thông tin chuyên đề về doang nghiệp./.

Bài trướcBan Kinh tế – Xã hội thẩm tra nội dung trình kỳ họp bất thường HĐND huyện Khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Bài tiếp theoHĐND huyện Chợ Đồn khoá XIX tổ chức kỳ họp bất thường