Chợ Đồn triển khai công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau: Thực hiện tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành; xử lý hồ sơ trước thời hạn; không để hồ sơ tồn đọng, quá hạn xử lý. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải gương mẫu trong giải quyết công việc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết Thủ tục hành chính của các cán bộ, công chức trong đơn vị. Tổ chức phổ biến Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Thực hiện công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết hồ sơ quá hạn theo quy định.

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn

tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện. Đến 04/12/2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết 2.220 hồ sơ (trong đó, 770 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, 1.450 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội). Hình thức tiếp nhận và trả kết quả: trực tiếp, trực tuyến, qua bưu chính, các hồ sơ đều được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đúng theo quy định, đúng thời hạn.

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách  hành chính tại huyện trong thời gian tới.

Bài trướcChợ Đồn gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu năm 2020
Bài tiếp theoUBND huyện chỉ đạo bảo vệ danh mục 02 hồ, 03 ao không được san lấp