Chợ Đồn: Tổng kết công tác Y tế – Dân số – KHHGĐ năm 2011

Năm 2011, Trung tâm Y tế huyện đã thực hiện tốt công tác phòng và chống dịch bệnh trên địa bàn, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia, quản lý tốt nguồn ngân sách và tài sản. Trung tâm đã khám và điều trị cho trên 1.600 lượt bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo. Tổng số lần khám bệnh trong năm đạt 82,33% kế hoạch; tổng số lần khám chữa bệnh tại các Trạm Y tế xã đạt 110,79% kế hoạch.

Trong năm, Phòng Y tế huyện đã tích cực tham mưu cho UBND huyện, Sở Y tế Bắc Kạn, phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện, các phòng, ban, ngành của huyện chỉ đạo tuyến y tế cơ sở làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và các chương trình khác. Trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Phòng Y tế huyện đã phối hợp tổ chức 8 lớp truyền thông, đạt 100% kế hoạch; tổ chức kiểm tra trên 1.000 lượt sơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Cùng với những kết quả của Ngành Y tế, trong năm 2011, Trung tâm Dân số – KHHGĐ của huyện đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi đối với công tác kế hoạch hóa gia đình trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Trung tâm đã triển khai đúng tiến độ Chiến dịch “Tăng cường đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình đến vùng khó khăn”.

Thực hiện các chỉ tiêu về dân số, năm 2011, tổng số sinh toàn huyện là 617 người; tỷ suất sinh thô giảm 0,9% so với năm 2010. Tỷ lệ tăng dân số giảm 0,3% so với năm 2010.

Tại Hội nghị tổng kết, Trung tâm Y tế, Phòng Y tế và Trung tâm Dân số – KHHGĐ đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai thảm hoạ trên địa bàn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; xây dựng 1 xã chuẩn quốc gia về y tế; có ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Đối với Phòng Y tế phối kết hợp thực hiện nhiệm công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát. Hoạt động của Trung tâm Dân số – KHHGĐ năm 2012 tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực mạng lưới cán bộ làm công tác dân số ở cơ sở; đẩy mạnh công tác truyền thông – giáo dục phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ Ban Dân số – KHHGĐ các xã, thị trấn…/.

Bài trướcChợ Đồn: Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2011
Bài tiếp theoChợ Đồn: Hội Phụ nữ huyện tổng kết công tác Hội năm 2011