Chợ Đồn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 22/11/2022, Huyện ủy Chợ Đồn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Dự Hội nghị có Đại tá Hứa Chiến Thắng, Phó Chính uỷ – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Hà Đức Tiến – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Toàn cảnh Hội nghị.
Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, cấp uỷ, chính quyền các cấp huyện Chợ Đồn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, qua đó đã tạo sự đồng bộ, thống nhất trong nhận thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường. Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh, có sức chiến đấu cao, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Kết quả thực hiện Nghị quyết, đối với công tác xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng; tổ chức Đảng, tổ chức Chính trị. Về phát triển kinh tế- xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội như: thực hiện công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng có hiệu quả đất quốc phòng, công trình quân sự; chương trình xây dựng nông thôn mới gắn xây dựng xã, thị trấn cụm xã chiến đấu trong thế trận khu vực phòng thủ của huyện. Xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo hướng chân – thiện –mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học góp phần xây dựng, bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích lịch sử cách mạng. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp đã tích cực phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Công tác bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 – NQ/TW về “ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quản điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong 10 năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các thôn, tổ dân phố với gần 63.000  lượt người tham gia, thu được trên 1.300 tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI vẫn còn một số hạn chế như: công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số cấp uỷ, địa phương chất lượng chưa cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho nhân dân về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Công tác đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ còn nhiều hạn chế.
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Hứa Chiến Thắng, Phó chính uỷ – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới huyện cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng mà trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.  Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế – xã hội theo phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh góp phần đảm bảo hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.
Tại Hội nghị, đã có 04 tập thể và 06 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.
Tác giả: Nông Đuổng – Ngọc Khu
Bài trướcXây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế ở huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn thu ngân sách đạt 93% kế hoạch