Chợ Đồn tổ chức triển khai kế hoạch Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu huyện lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020

 

 Toàn cảnh hội nghị

 

Hội nghị đã triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ huyện ủy Chợ Đồn về Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo Chỉ thị số 36-CT/TW, đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, xác định mục tiêu, phương hướng của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Chỉ thị cũng nêu rõ yêu cầu về chuẩn bị văn kiện đại hội, tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; số lượng đại biểu dự đại hội và việc bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên; thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp; sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội.

Hội nghị cũng thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 trong đó, thời gian tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Huyện ủy và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4 năm 2015 và hoàn thành trong tháng 5 năm 2015. Đại hội đảng bộ trực thuộc huyện ủy: thời gian tổ chức bắt đầu từ tháng 4 và hoàn thành trong tháng 6 năm 2015. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện thời gian hoàn thành trong tháng 8 năm 2015. Hội nghị tiếp tục thông qua dự thảo hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp như: tiêu chuẩn, độ tuổi, cấp ủy viên; cơ cấu, số lượng ủy viên, ủy viên Ban thường vụ,.. hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp; …

Như vậy, sau hội nghị này, các chi,  đảng bộ trực thuộc sẽ tiếp tục phổ biến các văn bản đã được triển khai tại hội nghị cấp huyện cho các chi bộ trực thuộc; xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các cấp uỷ khẩn trương thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị cho đại hội và triển khai ngay nhiệm vụ đã được phân công; giao các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ phụ trách cụm, Uỷ viên Ban chấp hành  Đảng bộ huyện phụ trách các xã đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện công tác đại hội các cấp; chỉ đạo các tiểu ban giúp việc chuẩn bị cho đại hội tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm theo đúng kế hoạch, trong đó, cần đặc biệt quan tâm chú ý đến công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự cho đại hội./.

Bài trướcBan kinh tế – xã hội, HĐND huyện giám sát công tác trồng rừng theo dự án 147
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn triển khai kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2014