Chợ Đồn tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

 Chợ Đồn tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Đây là lớp thứ hai được tổ chức trong năm 2018, các đồng chí đảng viên mới đã  được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng;  Phát triển Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường;  Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội;  Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức;  Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, trong quá trình học tập, học viên còn được cung cấp thêm các thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và huyện ở thời gian gần đây. Kết thúc lớp học, các đồng chí đảng viên mới đã thực hiện viết bài thu hoạch, kết quả 100% học viên đạt yêu cầu trở lên được cấp chứng chỉ, trong đó xếp loại giỏi có 29/62 đồng chí, loại khá có 32/62 đồng chí, có 01 đồng chí xếp loại trung bình./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn khai mạc tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2018
Bài tiếp theoTỉnh ủy Bắc Kạn phát động hưởng ứng Tháng Dân vận năm 2018 và Gặp mặt điển hình Dân vận khéo nhân ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng