Chợ Đồn thực hiện công tác dân vận gắn với việc làm theo lời Bác

 Quân và dân xã Phương Viên kè đá chống xói lở bờ mùa mưa bão 2019.

Trong đó năm 2017 có 290 mô hình, năm 2018 có 165 mô hình và năm 2019 có 297 mô hình của các tập thể và cá nhân đăng ký. Nét nổi bật từ việc triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” ở huyện Chợ Đồn là các ngành, địa phương, đơn vị và cơ sở đã xây dựng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện chủ đề nêu gương theo kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các mô hình được triển khai thực hiện trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó tập trung nhiều ở lĩnh vực phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, an ninh trật tự,  hỗ trợ xây dựng nông thôn mới…Trong phát triển kinh tế, các cấp ngành đã tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; vận động những hộ có điều kiện kinh tế khá giúp đỡ cho các hộ nghèo…Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, phong trào dân vận khéo được triển khai gắn với thực hiện các phong trào  “ Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào do các cấp hội đoàn thể phát động.  Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, từ phong trào dân vận đã huy động được tinh thần tự nguyện hiến đất, góp công của nhân dân làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, làm lò đốt rác và các công trình phúc lợi, công cộng đạt hiệu quả. Trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Ngoài ra, huyện ủy Chợ Đồn cũng tổ chức các hội thi “ Dân vận khéo” cấp huyện nhằm góp phần tuyên truyền và phổ biến sâu rộng, sinh động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận của Đảng đồng thời phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua trong toàn huyện.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Chợ Đồn đang ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, tạo ra nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả ở cơ sở góp phần tích cực trong việc khơi dậy và phát huy sức dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Bài trướcHội nghị triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Bài tiếp theoCác tổ Đại biểu HĐND huyện TXCT sau kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện khóa XIX