Chợ Đồn thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Trong giai đoạn 2015-2020, thực hiện công tác cải cách hành chính ( CCHC) huyện Chợ Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, bước đầu đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.  Đây là những điều kiện quan trọng để huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC giai đoạn 2021-2025.

 TTHC được niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa” xã Bản Thi tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia giải quyết TTHC.

 

Tín hiệu tích cực

Thời gian qua, công tác CCHC được huyện Chợ Đồn quan tâm chỉ đạo thực hiện, từng bước tiến tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp và phục vụ. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời cập nhật.  Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên; tổ chức bộ máy hành chính được sắp xếp theo hướng tinh gọn, công tác tuyển dụng và giải quyết các chế độ, chính sách thực hiện đúng, kịp thời, công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao trong quá trình thực thi công vụ; công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản lý Nhà nước và được thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tiếp tục được duy trì. Một số kết quả đã đạt được như: năm 2020 huyện dẫn đầu trong cải cách DDCI, trở thành huyện có điểm số DDCI cao nhất trong nhóm các huyện, thành phố. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện được trang bị máy tính có kết nối mạng, tỷ lệ sử dụng thành thạo máy tính trong công tác chuyên môn đạt 100%, hệ thống phần mềm đã được triển khai liên thông đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã. Tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử được ký số theo quy định đạt khoảng 90%; 100% cán bộ, công chức, viên chức đều được cấp thư điện tử công vụ, tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt trên 85%.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả trên, tuy nhiên công tác CCHC của huyện so với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay còn nhiều hạn chế như: Việc triển khai thực hiện chưa đồng bộ; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức mặc dù đã được nâng lên nhưng so với yêu cầu nhiệm vụ thực tế đặt ra vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật còn yếu, phong cách làm việc chậm đổi mới; tinh thần phục vụ nhân dân chưa cao.Thủ tục hành chính còn phức tạp, chưa ổn định mà thường xuyên sửa đổi, bổ sung, thay thế; người dân chưa quan tâm nhiều trong việc tiếp cận các tiện ích, các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính chưa được sâu rộng dẫn đến việc thực hiện chưa đạt hiệu quả cao. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 nên việc tuyên truyền công tác CCHC có nhiều hạn chế; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa sử dụng thư điện tử công vụ được cấp, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc còn yếu,….

Nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025

Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 xác định, một trong bốn chương trình trọng tâm cần thực hiện là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi môi trường đầu tư, minh bạch, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.  Mục tiêu phấn đấu 100% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ những hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ với tỉnh; hệ sinh thái dữ liệu mở được kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia để cung cấp kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế xã hội. 100% cán bộ lãnh đạo phụ trách CNTT và 100% cán bộ chuyên trách CNTT được bồi dưỡng, tập huấn về Chuyển đổi số, Chính quyền số; 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số. Thực hiện tuyên truyền về chuyển đổi số, kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp. 100% thủ tục hành chính (TTHC) có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; 50% TTHC của huyện thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Về ứng dụng CNTT phục vụ nngười dân và doanh nghiệp, huyện phấn đấu đạt 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% TTHC thực hiện qua Dịch vụ công trực tuyến  được tạo biểu mẫu điện tử để thay thế mẫu đơn, mẫu tờ khai thông thường. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết đạt từ 50% trở lên; 100% hồ sơ TTHC được giải quyết thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.  Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% đơn vị hành chính cấp xã, trên 80% hộ gia đình. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 50% trở lên. Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử huyện đảm bảo đáp ứng các yêu cầu  theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo 100% cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước có máy tính đáp ứng yêu cầu công việc. Định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn huyện đảm bảo mạng băng rộng cáp quang, phủ sóng mạng 3G/4G trên toàn huyện; triển khai hệ thống mạng 5G đến các địa điểm thuận lợi. Từng bước xây dựng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của huyện.

Để thực hiện đạt các mục tiêu này, huyện sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện CCHC từ cấp huyện đến cấp xã; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội; bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực cho CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC. Bên cạnh đó, thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính…

 

Tác giả: Nông Đuổng

 

Bài trướcChợ Đồn triển khai thiết lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 theo mô hình tháp 3 tầng
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 3/11/2021