Chợ Đồn: Thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg

 

 Hội nghị gặp mặt, biểu dương người uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2015

 

Ban chỉ đạo Chỉ thị 06 của huyện đã chỉ đạo đơn vị thường trực là Công an huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, bàn ngành của huyện làm tốt công tác phát huy vai trò người có uy tín trong việc tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cơ sở; thường xuyên trú trọng đến đến việc tiếp xúc, vận động, tranh thủ và giữ bí mật các nguồn tin do người uy tín cung cấp. Cụ thể, trong năm 2015, đội ngũ người có uy tín đã cung cấp 25 tin có liên quan đến tình hình an ninh trật tự cho lực lượng công an. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tham gia 40 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tố giác tội phạm, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, tham gia vận động cá biệt 02 buổi đối với 03 đối tượng theo tổ chức Bất hợp pháp Dương Văn Mình.  

 Năm 2015, qua rà soát, toàn huyện Chợ Đồn có 250 người uy tín , cư trú ở 231 thôn, tổ trên địa bàn huyện. Trong đó có 36 người uy tín tiêu biểu trong vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cư trú ở 35 thôn bản thuộc 13 xã, thị trấn có tình hình an ninh trật tự phức tạp hoặc có điều kiện mà kẻ định chú ý lợi dụng tiến hành các hoạt động chống phá. Thực hiện nhiệm vụ được giao, người uy tín ở đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã phát huy tốt vai trò, uy tín của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác xóa đói giảm nghèo; vận động nhân dân kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu của kẻ xấu, muốn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu  qủa cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; giữ vai trò nòng cốt trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

 Bản thân họ là những người gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào của địa phương như: gia đình hòa thuận, kinh tế hộ gia đình tương đối ổn định; có lòng nhiệt tình trong công việc, thường xuyên tuyên truyền, giải thích đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho nhân dân hiểu và thực hiện. Từ đó đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, kích động, lôi kéo quần của các thế lực thù địch.

Ông Chú Seo Cáng, người uy tín ở xã Bình Trung cho biết: Để tuyên truyền, vận động bà con ở thôn thì bản thân người uy tín của thôn phải tích cực tham gia các lớp tập huấn, triển khai các kiến thức về phát triển sản xuất, chăn nuôi; các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, cờ bạc, mại dâm,…, tìm hiểu về Luật như: Luật cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh; pháp luật về xử lý hành chính để triển khai tới bà con.   

 UBND huyện tặng giấy khen cho người có uy tín tiêu biểu năm 2015


Những hoạt động của người có uy tín đã góp phần đem lại sự chuyển biến tích cực trong quần chúng nhân dân nói chung và ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Tuy nhiên, hiện nay do đặc điểm là người uy tín phần lớn sinh sống ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn, điều kiện cơ sở, vật chất còn nhiều hạn chế nên việc trao đổi, gặp gỡ, trang bị thông tin kiến thức về chính trị, thời sự để người uy tín phục vụ công tác dân vận quần chúng chưa kịp thời. Trình độ học vấn của người uy tín không đồng đều, một số người còn ngại va chạm, chưa mạnh dạn trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; một số vụ việc liên quan  đến an ninh trật tự xảy ra ở khu dân cư, người uy tín chưa chủ động phối hợp. Vì vậy thời gian tới, để người uy tín hoạt động có hiệu quả hơn nữa, cần tiếp tục bồi dưỡng, hướng dẫn, tập huấn nâng cao kiến thức cho họ; tăng cường công tác phối hợp giữa đơn vị thường trực là công an và người uy tín trong việc thường xuyên tiếp xúc, vận động để tiếp tục phát huy vai trò người người uy tín tròng tham gia phòng, chống tội phạm. Quan tâm, thực hiện chế độ chính sách cho người uy tín theo quy định được kịp thời. Nhất là công tác biểu dương, khen thưởng, động viên người uy tín có thành tích xuất sắc, tiêu biểu./. 

 

Bài trướcĐoàn Đại biểu huyện Chợ Đồn chuẩn bị tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020
Bài tiếp theoTập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015