Chợ Đồn tập trung xây dựng nông thôn mới

 

 Huyện Chợ Đồn tổng kết chương trình xây dựng NTM năm 2014

 

Với mục tiêu nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn, trong những năm qua các nội dung chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, công tác quy hoạch được quan tâm chỉ đạo thực hiện, 21/21 xã đã có Đồ án được phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn được quan tâm, đã xây dựng được 26,32 km đường bê tông nông thôn, các xã tích cực hoàn thiện các tiêu chí như điện nông thôn, chợ nông thôn, bưu điện, thủy lợi, nhà ở…

Năm 2015, với mục tiêu triển khai thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Chợ Đồn tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quyết tâm thực hiện hoàn thành các tiêu chí đề ra, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Huyện đề ra kế hoạch  sẽ tăng số tiêu chí đạt chuẩn của từng xã, mỗi xã phấn đấu đạt chuẩn từ 1-3 tiêu chí, đạt bình quân 09 tiêu chí/xã.

 Người dân tích cực phát triển sản xuất hưởng ứng thực hiện Chương trình NTM

 

Để đạt được chỉ tiêu  đưa ra, hiện nay Ban chỉ đạo các xã đã và đang tích cực thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đến nhân dân về các tiêu chí thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tăng cường việc gắn kết các hoạt động về xây dựng nông thôn mới với việc bình xét, thi đua, khen thưởng để cổ vũ, động viên tinh thần hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới của toàn dân.

Hiện nay, trên cơ sở đăng ký thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn năm 2015, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã đã triển khai đến toàn thể nhân dân, ngoài các tiêu chí như: văn hóa, hộ nghèo, cơ cấu lao động, an ninh trật tự, giao thông nông thôn còn chờ đến cuối năm bình xét, tiêu chí giao thông nông thôn đã và đang được một số xã thực hiện.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện hoàn thành đạt các tiêu chí theo quy định còn chậm, cụ thể tính đến hết tháng 6/2015: có xã Đông Viên và Rã Bản là 02 xã điểm đạt 11 tiêu chí; xã Bằng Lãng đạt 10 tiêu chí; xã Đồng Lạc, Quảng bạch, Phương Viên đạt 09 tiêu chí; xã Nam Cường, Yên Thịnh, Yên Thượng đạt 08 tiêu chí; xã Yên Nhuận đạt 07 tiêu chí; xã Ngọc Phái, Lương Bằng, Bình Trung, Nghĩa Tá đạt 06 tiêu chí; xã Đại Sảo, Phong Huân, Tân Lập, Bằng Phúc đạt 05 tiêu chí; xã Xuân Lạc, Yên Mỹ đạt 04 tiêu chí; xã Bản Thi đạt 03 tiêu chí. Đến hết tháng 5 năm 2015 đã giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ đạt 60,63%.

Nguyên nhân chính của chậm tiến độ là do điều kiện kinh tế xuất phát điểm của huyện, xã còn thấp, nguồn vốn đầu tư của trung ương, tỉnh được cấp cho xây dựng hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu của chương trình kế hoạch đề ra; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên việc huy động nguồn lực còn nhiều hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động trong mọi tầng lớp nhân dân chưa được sâu rộng, ngoài ra nhận thức, năng lực của một số ít cán bộ, đảng viên và nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới còn có tư tưởng trông chờ sự đầu tư của nhà nước.

Với mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới là từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thực tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, theo hướng xã hội chủ nghĩa. Huyện Chợ Đồn đã và đang  nỗ lực, tập trung các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trinh xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng số tiêu chí đạt chuẩn, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Bài trướcHiệu quả từ xây dựng hầm khí Biôgas
Bài tiếp theoMô hình nuôi gà thả vườn cho hiệu quả kinh tế