Chợ Đồn tập trung triển khai xây dựng Chính quyền điện tử

 Thành viên BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử huyện hướng dẫn nhiệm vụ tại xã Yên Thịnh ( Nguồn ảnh Hà Tuyết).

Để đạt mục tiêu lộ trình xây dựng chính quyền điện tử của huyện đã đề ra,  UBND huyện đã chú trọng triển khai các văn bản, kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử và tăng cường ứng dụng (CNTT) trong công việc; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn của huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ thiết thực, trọng tâm phù hợp với hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền, chú trọng kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), CNTT, nhất là sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, ứng dụng chữ ký số để phát hành văn bản trên trục liên thông quốc gia, tỉnh, huyện.

Song song với đó, đề nghị các xã, thị trấn hạn chế gửi văn bản giấy (trừ các văn bản mật và một số văn bản khác theo quy định pháp luật khác không thực hiện trên môi trường mạng). Phân công công việc cụ thể cho công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực CNTT và xây dựng các Trang thông tin điện tử xã, chủ động đăng tải các nội dung điều hành của các cấp chính quyền, các thông tin hữu ích, thiết thực trên Trang giúp người dân dễ dàng tra cứu và nắm bắt nội dung; duy trì việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và giải quyết TTHC liên thông các cấp.

Theo báo cáo đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử năm 2021, thời gian qua huyện đã quan tâm nâng cấp hạ tầng thiết bị, trình độ, chất lượng nhân lực ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của các cơ quan Nhà nước; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, đầu tư hệ thống máy vi tính, đảm bảo cho cán bộ, công nhân, viên chức cấp huyện đạt tỷ lệ 1 máy/người; 100% lãnh đạo chủ chốt cấp xã, thị trấn và mỗi phòng làm việc có một máy tính và 1 máy in trở lên; 100% máy tính được kết nối internet và mạng lan (trừ máy tính được sử dụng để xử lý văn bản mật và có phương án đảm bảo an toàn, an ninh thông tin). UBND huyện và mỗi UBND xã, thị trấn đều bố trí công chức là đầu mối của một số cơ quan trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện. Tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức của UBND huyện và cán bộ phụ trách về CNTT của UBND các xã, thị trấn; tập trung cải tiến quy trình, công việc, thủ tục, chuẩn hóa nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO trong cơ quan hành chính Nhà nước; đảm bảo 100% cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp được cung cấp và triển khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động công vụ. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử để đạt mục tiêu kết nối liên thông, gửi nhận, xử lý văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành các cấp theo quy định.

Ông Ma Thế Quốc, Chủ tịch UBND xã Lương Bằng cho biết: UBND xã sẽ tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và giải quyết TTHC liên thông các cấp theo chỉ đạo của UBND huyện. Đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức của xã đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc chuyên môn, xử lý công việc trên môi trường mạng.

Nhằm cụ thể hoá việc triển khai thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử các cấp huyện Chợ Đồn đã từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước; công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng phù hợp với định hướng của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai ứng dụng CNTT. Đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ, hiệu quả ứng dụng và phát triển CNTT gắn liền với hoạt động cải cách hành chính. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của huyện, hoàn thiện nền tảng cơ bản Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước và nhân dân. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ.

Bài trướcChợ Đồn tăng cường theo dõi, quản lý người về từ địa phương khác
Bài tiếp theoChợ Đồn chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi