Chợ Đồn: Tập huấn công tác Dân vận, quy chế dân chủ, dân tộc và tôn giáo 2018

 Huyện ủy Chợ Đồn tổ chức tập huấn công tác Dân vận,

quy chế dân chủ, dân tộc và tôn giáo năm 2018

Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo: Thực hiện quy chế dân chủ và dân vận khéo; công tác tôn giáo; lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể của huyện; Đảng ủy, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn trong huyện.

Các đồng chí Báo cáo viên của tỉnh và huyện đã truyền đạt nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương liên quan đến công tác Dân vận nói chung; Công tác Dân vận Chính quyền, Đề án số 06- ĐA/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy  về “nâng cao hiệu quả của phong trào Dân vận khéo” giai đoạn 2018 – 2020. Các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo các loại hình: Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong giai đoạn hiện nay; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; một số Chỉ thị, Nghị quyết liên quan đến công tác Dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ, công tác Dân tộc, tôn giáo khác.

Lớp tập huấn được tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Dân vận; dân tộc, tôn giáo và Quy chế dân chủ. Tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tất cả đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân./.

Bài trướcChợ Đồn tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến Ban tuyên giáo Trung ương