Chợ Đồn: Tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy

Để nâng cao hiệu quả triển khai Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC, huyện Chợ Đồn đã xây dựng kế hoạch triển khai với những mục tiêu và giải pháp cụ thể.

Kế hoạch được xây dựng và triển khai tới tất cả các địa phương, đơn vị, các cơ quan đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về công tác PCCC của các cấp, các ngành và toàn dân, trước hết là của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp; xác định công tác PCCC là trách nhiệm, nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mọi cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo phong trào quần chúng rộng khắp, nâng cao tính chủ động, tích cực, khẩn trương trong công tác PCCC của mọi tầng lớp nhân dân.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị, Công an và Hạt Kiểm lâm huyện được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực về công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ và phòng chống cháy rừng của Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy toàn dân cấp huyện, với những nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể:

Công an huyện là cơ quan thường trực về công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ; có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tham mưu, kiện toàn, sáp nhập Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và Ban Chỉ đạo Phòng chống cháy rừng cấp huyện thành Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy toàn dân; đồng thời cùng với Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các ban ngành, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy các xã, thị trấn, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy các cơ quan, doan nghiệp triển khai thành lập, kiện toàn các tổ, đội phòng cháy, chữa cháy; thống nhất kế hoạch, nội dung tuyên truyền các văn bản, quy định về công tác PCCC cho tất cả các đối tượng trên địa bàn, đặc biệt là các khu buôn bán kinh doanh, cơ sở dịch vụ, khu dân cư, cơ sở sản xuất, công trình trọng điểm, các diện tích rừng … có nguy cơ cháy, nổ;

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC bằng các hình thức hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú, dễ hiểu, dễ tiếp cận;

Tham mưu, hướng dẫn xây dựng kế hoạch PCCC, phối hợp diễn tập phương án PCCC tại một số đơn vị, địa bàn trọng điểm; xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở được phân công quản lý, đồng thời kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC.

Hạt Kiểm lâm huyện là cơ quan thường trực về công tác PCCC rừng của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy toàn dân cấp huyện, có nhiệm vụ chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình việc quản lý và bảo vệ rừng, đặc biệt là các khu rừng trọng điểm dễ gây cháy; trên cơ sở đó xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy cụ thể cho từng địa bàn, tổ chức diễn tập các phương án PCCC;

Chủ trì, phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Chỉ huy PCCC xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện các biện pháp an toàn về PCCC, tổ chức ký cam kết thực hiện công tác PCCC rừng theo đúng quy định; hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn phòng chống cháy rừng, kịp thời đề xuất, biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC rừng tại các địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp chủ trì phối hợp với Công an, Hạt Kiểm lâm huyện kiện toàn lại Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy toàn dân, chỉ đạo thành lập các tổ đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn bản, tổ phố;

Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên ở từng cơ quan, doanh nghiệp và các thôn, tổ dân cư; xây dựng kế hoạch tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCCC, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng cơ bản xử lý sự cố đến từng cán bộ công nhân viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các diện tích rừng, khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao;

Phối hợp với Công an, Hạt Kiểm lâm huyện xem xét, tổ chức diễn tập, thực tập các phương án chữa cháy tại các cơ sở; tổ chức huy động lực lượng tại chỗ thực hiện các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứ hộ và cháy rừng khi có cháy nổ xảy ra, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Đối với các phòng ban, đơn vị khác trên địa bàn, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể, UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức; hướng dẫn lập kế hoạch, diễn tập phương án PCCC tại các cơ sở, chú trọng phòng cháy hơn chữa cháy, phấn đấu giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng và vật chất do cháy nổ xảy ra…/.

Bài trướcChợ Đồn: Kết quả sản xuất nông lâm nghiệp 9 tháng đầu năm
Bài tiếp theoChợ Đồn: Kết quả phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2012