Chợ Đồn tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, Huyện ủy Chợ Đồn đã ban hành Kế hoạch  số 146-KH/HU tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ  XII, Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các nội dung tuyên truyền tập trung quan điểm, chủ trương của Đảng về kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp, việc thảo luận, góp ý vào các văn kiện của Đảng; kết quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… của đất nước, của tỉnh, của huyện; Những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…

 Xã Nghĩa Tá tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Ma Đình Tuyến, Ủy viên BTV huyện ủy – Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy– Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cho biết: Ban Tuyên giáo huyện ủy đã thực hiện các hình thức, biện pháp tuyên truyền theo hướng đa dạng, phong phú như : Tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, Chương trình phát thanh của huyện,…; Tổ chức các hội nghị tuyên truyền nội bộ trong Đảng; các hoạt động thông tin đối ngoại; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm; sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật; biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền…

Huyện ủy Chợ Đồn cũng đã xây dựng lộ trình tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2015. Thời gian từ tháng 2/2020 đến tháng 7/2020 tập trung tuyên truyền về vai trò lãnh đạo và lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ huyện; các nội dung cơ bản của dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp và trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Các đợt sinh hoạt, nội dung đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; công tác tổ chức Đại hội; Kết quả Đại hội điểm với những kinh nghiệm đã thực hiện. Đợt 2 tuyên truyền trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện, bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 8/2020 nội dung tuyên truyền về công tác  chỉ đạo, vai trò, vị trí, ý nghĩa của Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; quy chế bầu cử trong Đảng; Các hoạt động của Đại hội; Kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra. Những thành tích thi đua chào mừng Đại hội, nguyện vọng của nhân dân đối với Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện; Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đợt 3, tuyên truyền sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nội dung tập trung về những kết quả đạt được của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng tâm của Đại hội Đảng bộ huyện; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng thành công của Đại hội; ….

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương. Công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng các cấp sẽ đem lại những hiệu quả thiết thực. Thông qua đó,  giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, đóng góp ý kiến, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài trướcHuyện ủy Chợ Đồn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự
Bài tiếp theoChợ Đồn tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19