Chợ Đồn: Số người tham gia bảo hiểm y tế giảm 5,7 % sau khi thực hiện Quyết định 861/ QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ

 Tuyên truyền theo nhóm đối tượng về chính sách bảo hiểm tại xã Yên Thượng.

Từ đầu năm 2021, toàn huyện có 47.404 người tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ bao phủ y tế đạt hơn 94 %, trong đó số người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn là trên 29.000 người, chiếm hơn 70% số đối tượng ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng. Thực hiện quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II và khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025, huyện Chợ Đồn có 8 xã ra khỏi danh sách khu vực II, III và 13 thôn ra khỏi thôn đặc biệt khó khăn khu vực I, khu vực II do đó số người tham gia  bảo hiểm y tế được Ngân sách nhà nước đóng theo đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn giảm 11.285 đối tượng tương ứng với số tiền đóng bảo hiểm y tế trong năm 2021 giảm trên 4 tỷ đồng.

Việc giảm đối tượng tham gia đóng bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng dẫn đến giảm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tác động lớn đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, các mục tiêu xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Năm 2021, toàn huyện phấn đấu đạt 96% tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế vì vậy từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh các giải pháp, vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của vệc tham gia bảo hiểm y tế từ đó chủ động tham gia bảo hiểm y tế  góp phần thực hiện thành công lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân./.

Bài trướcMưa lũ gây thiệt hại đến tài sản và hoa màu của nhân dân trong huyện
Bài tiếp theoNgười dân huyện Chợ Đồn ưu tiên chọn giống lúa, ngô theo cơ cấu để sản xuất vụ Mùa 2021