Chợ Đồn – Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020

 Xã Rã Bản xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết ở các tổ chức cơ sở Đảng đã đi vào nền nếp; việc triển khai Nghị quyết được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả. Từ đó, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. 

Xác định sản xuất nông, lâm nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương, huyện đã gắn nhiệm vụ sản xuất nông, lâm nghiệp với công tác quy hoạch vùng sản xuất; Thực hiện tốt chính sánh hỗ trợ của Nhà nước, các chương trình, dự án để thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nhằm bao tiêu sản phẩm cho nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất. Năm 2017, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt trên 28.000 tấn; Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 25 triệu đồng/người/năm, tăng gần 4 triệu đồng so với năm 2015. Tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp đã tạo thành hàng hóa trên thị trường như chè Shan tuyết, gạo Bao thai, Hồng không hạt, cam, quýt, măng khô… Thường xuyên quan tâm chỉ đạo phát triển đàn gia súc, hiên nay toàn huyện có gần 11.000 con trâu, bò. Triển khai thực hiện Mô hình, Đề án phát triển chăn nuôi như,  Mô hình phát triển đàn lợn ta địa phương; Đề án khuyến khích, hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác trồng rừng, trong năm 2016 và 2017, toàn huyện đã trồng được trên 1.700 ha rừng. Tỷ lệ độ che phủ rừng năm 2017 đạt gần 80%. Thành lập mới được 7 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trong toàn huyện lên 14 hợp tác xã. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, bình quân số  tiêu chí đã đạt được là 8,7/19 tiêu chí, trong đó có xã Rã Bản đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ được quan tâm khuyến khích phát triển, tạo nguồn thu ngân sách ổn định. Hàng năm thu ngân sách đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, năm 2017 thu được 101 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch, tăng gần 40 tỷ đồng so với năm 2015 và đạt 112,2% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

 Lĩnh vực phát triển kinh tế quy mô gia trại, trang trại được người dân quan tâm thực hiện.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến. Trong đó, giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư. Đến nay toàn huyện đã có 14 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục ở các bậc học có sự chuyển biến tích cực; Tỷ lệ tốt nghiệp THPT hằng năm đều đạt từ 90% trở lên. 22/22 xã, thị trấn đạt Phổ cập mầm non 5 tuổi, phổ cập tiểu học và THCS. Công tác giảm nghèo được tập trung triển khai thực hiện, đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm gần 19%, hộ cận nghèo chiếm trên 12%. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm và coi đây là nhiệm vụ then chốt, góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị của huyện. Để làm tốt công tác này, ngoài đẩy mạnh việc học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Huyện ủy Chợ Đồn còn tích cực hướng dẫn các chi, Đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 về  “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố và nâng cao. Quy chế dân chủ ở cơ sở và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, xây dựng và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ gắn với thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ qua các năm. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức. Vai trò quản lý nhà nước, quản lý xã hội của chính quyền các cấp được tăng cường đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ngày càng được nâng cao, nhân dân luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trong công tác phát triển đảng, đã kết nạp được 405 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức 483 đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 4.427 đảng viên, tăng 347 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ.

Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội được duy trì, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương, cơ sở.

Nhờ tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, chính quyền, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ, huyện Chợ Đồn đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, kinh tế – xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, tồn tại: diện tích một số cây trồng đạt thấp so với kế hoạch; Thế mạnh về nông nghiệp, lâm nghiệp chưa thực sự được phát huy. Việc phát triển các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế còn chậm. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, lâm sản chưa chặt chẽ, hiệu quả; Công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo; Tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế còn chậm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng được yêu cầu…

 Lĩnh vực nông nghiệp, các giống lúa tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được người dân

đưa vào sản xuất, nâng cao sản lượng cây trồng.

Để thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Trong đó, chú trọng lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo mà trọng tâm là thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp của huyện. Quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn, đột phá, cụ thể, phù hợp. Cùng với đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội trong tổ chức thực hiện, tạo sự phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội.

Những kết quả đạt được sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện cho thấy Đảng bộ và nhân dân trong huyện đang thể hiện quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đưa huyện Chợ Đồn trở thành 1 trong những điểm sáng của tỉnh Bắc Kạn./.

 

Bài trướcHĐND huyện Chợ Đồn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 6
Bài tiếp theoHuấn luyện tự vệ khối các cơ quan năm 2018