Chợ Đồn quan tâm xây dựng đội ngũ Cấp ủy, Bí thư cấp ủy

Những năm qua, công tác xây dựng đội ngũ Cấp ủy viên và Bí thư cấp ủy luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn quan tâm chỉ đạo thực hiệndo đó trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực công tác từng bước được nâng lên.
Nâng cao chất lượng của đội ngũ Cấp ủy, Bí thư  cấpủy trên địa bàn huyệngóp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.
Theo số liệu của Huyện uỷ Chợ Đồn, hiện nay, toàn huyện có 266 Bí thư cấp ủy cơ sở trong, đó nữ có 65 đồng chí chiếm 24,43%, dân tộc thiểu số có 241 đồng chí chiếm 90,60%. Về trình độ văn hóa, Trung học phổ thông có 266 đồng chí chiếm 100%. Trình độ lý luận chính trị Trung cấp có 216 đồng chí chiếm 81,20%; cao cấp, cử nhân có 50 đồng chí chiếm 18,80%. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Trung cấp có 46 đồng chí chiếm 17,30%; cao đẳng, đại học trở lên có196 đồng chí chiếm 73,70%; sau đại học có24 đồng chí chiếm 9,00% . Việc kiện toàn, củng cố cấp ủy các Đảng bộ và Chi bộ cơ sở thường xuyên được gắn với bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ. Hằng năm, Huyện uỷ chỉ đạo tiến hành rà soát tổng thể, nắm sát thực trạng về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cấp uỷ viên; kiện toàn, bổ sung những nơi thiếu; kiểm tra việc thực hiện chức trách, quy chế, phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo sự đoàn kết thống nhất cao, tăng cường hiệu lực lãnh đạo của cấp uỷ, khả năng điều hành của người đứng đầu. Việc kiện toàn cấp ủy cơ sở được gắn với công tác quy hoạch cán bộ, nhất là quy hoạch cán bộ chủ chốt. Đội ngũ Cấp ủy viên cơ sở, đặc biệt là các Bí thư được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, tổ chức thực hiện nghị quyết cấp trên, cấp mình; công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ đảng viên; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ, sâu sát ở cơ sở.
Trong thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch  Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã  hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đến nay huyện Chợ Đồn có 13/20 xã, thị trấn có Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND;  06/20 xã, Phó Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND; 01/20 xã Chủ tịch HĐND chuyên trách. Việc kiêm nhiệm 02 chức danh cán bộ chủ chốt này đã giảm bớt nhiều khâu trung gian, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, đẩy nhanh việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng được phát huy.
Việc nhất thể hóa Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, đến nay có 31/228 thôn, tổ dân phố có Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn. Thực hiện chủ trương nhất thể hóa, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn lựa chọn những đảng viên đủ năng lực, uy tín, sức khỏe, sự nhiệt tình, trách nhiệm để triển khai. Nơi nào nhân sự đáp ứng đủ các điều kiện thì sẽ tiến hành nhất thể hóa, còn lại sẽ tiếp tục chọn nguồn, đào tạo, bồi dưỡng thêm. Không chỉ tinh gọn bộ máy, việc nhất thể hóa 2 chức danh Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.Việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, các vấn đề trong dân cũng được nắm bắt, giải quyết hiệu quả.
Theo ý kiến đánh giá của đồng chí Ma Thị Na – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thì việc chú trọng nâng cao chất lượng của đội ngũ Cấp ủy, Bí thư chi bộ đã và đang tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của Chi ủy và Chi bộ đảng, làm cho Chi bộ đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối thường xuyên, chặt chẽ giữa Ðảng với nhân dân. Từ đó, các Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương và kịp thời phát hiện giải quyết những vướng mắc phát sinh, khó khăn ở cơ sở.
      Tác giả: Hương Liễu
Bài trướcHuyện đoàn Chợ Đồn cùng đồng hành trong công tác phòng chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoCần nâng cao ý thức trong xử lý rác thải khi điều trị Covid -19 tại nhà