Chợ Đồn phê duyệt hỗ trợ cho 515 hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, năm 2020

 Quây bạt để chứa nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình bà Lý Thị Nhậm,

dân tộc tày, hộ nghèo thôn Bản Tưn, xã Xuân Lạc

 (Nguồn ảnh Phan Thị Lệ)

Gồm 515 hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo được hỗ trợ tại 20/20 xã, thị trấn, cụ thể: hộ thiếu đất sản xuất có 50 hộ (chuyển nhượng 03 hộ; Khai hoang 21 hộ; chuyển đổi nghề 26 hộ); Hộ thiếu nước sinh hoạt: 465 hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ: 1.013,7 triệu đồng: Kinh phí hỗ trợ hộ thiếu đất sản xuất: 316,2 triệu đồng (chuyển nhượng 42,0 triệu đồng; Khai hoang 156,2 triệu đồng; chuyển đổi nghề 118,0 triệu đồng); Kinh phí hỗ trợ hộ thiếu nước sinh hoạt: 697,5 triệu đồng.

Để đảm bảo thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo theo đúng hướng dẫn và các văn bản quy định UBND huyện chỉ đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Tham mưu cho UBND huyện phân bổ kinh phí cho UBND các xã, thị trấn để thực hiện các nội dung của chính sách. Hướng dẫn mở mã số dự án để thực hiện cấp phát, quản lý và quyết toán kinh phí hỗ trợ; Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đánh giá, báo cáo các cấp việc thực hiện nội dung hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề do thiếu đất sản xuất, năm 2020 và chủ động tham mưu các nội dung liên quan khác; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ cho các hộ. Đồng thời chỉ đạo các hộ thụ hưởng chính sách thực hiện đảm bảo hiệu quả nội dung hỗ trợ.

Việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề do thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, năm 2020 cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo tại huyện Chợ Đồn giải quyết dứt điểm những khó khăn của đời sống. Giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở các xã, thị trấn trong toàn huyện, vùng đặc biệt khó khăn không còn thiếu đất sản xuất; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt phân tán. Góp phần hoàn thành chỉ tiêu  giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 của huyện từ 2,3% (301 hộ), tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ còn 12,8% theo Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn./.

Bài trướcPhản ánh kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện Chợ Đồn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021
Bài tiếp theoChợ Đồn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2020