Chợ Đồn phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

 Công tác chỉ đạo về cuộc bầu cử được huyện ủy Chợ Đồn quan tâm, sát sao

Hơn 75 năm qua, kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra vào ngày 06/01/1946 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng phát triển, tự hoàn thiện, đồng hành cùng dân tộc, thực sự là nơi xây nên nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đảng cộng sản Việt Nam luôn chủ động, sát sao đối với công tác ban hành các văn bản pháp luật về bầu cử các cấp, bảo đảm thắng lợi mục tiêu xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Những căn cứ pháp lý về sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động bầu cử đại biểu dân cử chủ yếu là các quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND (gọi là Luật Bầu cử); Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương cùng các văn bản hướng dẫn bầu cử… Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mục tiêu của cuộc bầu cử là nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú, tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN – Nhà nước của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để chỉ đạo cuộc bầu cử, ngày 20/6/2020, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW “Về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”. Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị giao trách nhiệm cho từng cấp ủy đảng ở Trung ương và địa phương. Theo đó, các Tỉnh ủy, thành ủy đều thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH, bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở địa phương.

 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021 -2026

nhận được sự quan tâm, theo dõi của các cử tri.

Tại huyện Chợ Đồn, huyện ủy đã ban hành chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn. Đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được các ủy ban bầu cử huyện và các  ban, ngành, địa phương tiến hành đúng tiến độ; các khâu, các bước trong quy trình bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công khai, minh bạch. Trong cuộc họp đánh giá về công tác bầu cử mới đây nhất của Ủy ban bầu cử tỉnh tại huyện Chợ Đồn, đồng chí Lưu Dược Trung – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẳng định: “Công tác nhân sự đã được huyện ủy Chợ Đồn lãnh đạo thực hiện tốt nhằm bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.” Đảng lãnh đạo việc giới thiệu cán bộ, đảng viên trong cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Những người được giới thiệu đều bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và pháp luật; đồng thời, là những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Trên tinh thần công khai, bình đẳng, dân chủ theo đúng trình tự, thủ tục, Ủy ban bầu cử huyện Chợ Đồn và các xã thị trấn  đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND  nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Những ngày này, các địa phương trong huyện đang tiến hành tổ chức các hội nghị để người ứng cử tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Thời gian vận động bầu cử của người ứng cử được thực hiện từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Bám sát tiến độ theo quy định của luật, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của huyện chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị chu đáo việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để công tác vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, đảm bảo bình đẳng giữa các ứng cử viên. Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, các cấp ủy đảng đang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền về bầu cử, thông tin về người ứng cử; tổ chức việc vận động bầu cử thiết thực, theo đúng quy định của pháp luật; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tại điểm bỏ phiếu; có các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phương án đề phòng tình huống đại dịch COVID-19 bùng phát; hoàn thiện hồ sơ, tài liệu sau bầu cử; xác nhận tư cách người trúng cử…

 Không khí ngày bầu cử được thông tin tuyên truyền rộng khắp

Riêng đối với mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo của Đảng về cuộc bầu cử, góp phần nâng cao nhận thức toàn dân về sự kiện chính trị quan trọng này. Để mọi người dân hiểu được bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng. Cùng sáng suốt lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và HĐND cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh./.

Bài trướcĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026
Bài tiếp theoĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026