Chợ Đồn phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

     

 Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận giấy khen tại

tại Hội nghị tổng năm 2020

 

Năm 2021, là năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và khởi đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025, là năm tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

  Với mục tiêu thực hiện hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm 2021, các sự kiện quan trọng của đất nước. Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”, tập trung vào những lĩnh vực, nội dung sau:

 Đồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện

phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 tại Hội nghị tổng kết năm 2020

Một là:  Phát động sâu rộng và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khơi dậy ý thức tự giác, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2021 của huyện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, trọng tâm là 4 phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Hai là: Tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, xác định đây nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức.

Ba là:  Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của bộ máy hành chính; tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức các đợt thi đua phù hợp theo từng chuyên đề, trong đó có các nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, không phô trương hình thức.

Bốn là: Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; lưu ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, người công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn; tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm là: Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn huyện và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Sáu là: Tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện diễn ra đúng luật, an toàn, đạt kết quả thành công tốt đẹp.

Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, triển khai sáng tạo phong trào thi đua năm 2021; kêu gọi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc toàn huyện, phát huy tinh thần thi đua ái quốc, nỗ lực cao nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong năm 2021./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổng kết công tác 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Bài tiếp theoChợ Đồn phát triển các sản phẩm OCOP