Chợ Đồn nỗ lực thực hiện các chính sách dân tộc

Những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn xác định thực hiện các chính sách đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.

 Các chính sách dân tộc được triển khai tới đồng bào dân tộc vùng khó khăn tại các xã của huyện.
Theo báo cáo 06 tháng đầu năm 2022, huyện Chợ Đồn có 19 xã và 01 thị trấn, với 227 thôn, tổ; sân số trên 13.000 hộ, với trên  51.000 người. Trong đó hộ dân tộc thiểu số là 12 nghìn 125 hộ chiếm tỷ lệ 92% tổng dân số, gồm các dân tộc: Tày, Nùng,  Dao, Mông, Hoa,  Sán Chay và một số ít các dân tộc khác cùng sinh sống; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18,37% ( năm 2021)
Để thực hiện các chính sách về dân tộc, cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến xã đã luôn chú trọng ban hành các văn bản chỉ đạo, thực nghiêm túc theo chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn liên quan cấp trên. Triển khai lồng ghép các nhiệm vụ tại Quyết định số 2087, ngày 20/12/2016; Quyết định số 530, ngày 26/4/2017; Kế hoạch số 303, ngày 04/6/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại các văn bản chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế – xã hội của huyện, đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thực hiện Chỉ thị số 06, ngày 29/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2030.

Nhiều hộ gia đình dân tộc Mông xã Xuân Lạc đã có cuộc sống ấm no hơn nhờ có các chính sách dân tộc
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện đã ban hành quyết định thành lập ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện; ban hành Quyết định thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo, triển khai xây dựng quy chế hoạt động và phân công thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc. Thực hiện triển khai rà soát danh mục dự kiến các dự án đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và Miền núi giai đoạn 2021-2025: có 67 công trình nước sinh hoạt được đầu tư; 197 công trình đầu tư cơ sở hạ tầng và 80 công trình  cần được duy tu bảo dưỡng; 02 công trình đường giao thông từ huyện đến trung tâm xã giai đoạn 2021-2025 cần được đầu tư; 865 hộ có nhu cầu hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán và nhu cầu một số dự án khác thuộc Chương trình. Đến nay đã cấp phát 68.318 ấn phẩm báo, tạp chí tới các đối tượng, thực hiện theo quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021:
Theo Quyết định số 12/2018 ngày 6/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đã tổ chức thăm tặng quà tết năm 2021 cho 227 người có uy tín với số tiền trên 113 triệu đồng. Thực hiện chế độ thăm hỏi đối với 15 người có uy tín nằm viện điều trị.  Lựa chọn 22 đại biểu người có uy tín tham gia lớp tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức… Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án 489 về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS tại xã Bình Trung; Phối hợp xây dựng mô hình điểm thực hiện đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg tại xã Xuân Lạc.

Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS tại xã Bình Trung.
Thời gian tới, huyện Chợ Đồn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; Tập trung tháo gỡ, rút kinh nghiệm từ những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động tham mưu trong công tác chỉ đạo, thực hiện các Chương trình, chính sách dân tộc tại địa phương đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đạt hiệu quả cao: chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2030. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2026; rà soát các chính sách thực hiện tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc;Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày 01/11/2021 của Ủy ban Dân tộc. Tiếp tục triển khai các chính sách đối với người có uy tín, hiện trên địa bàn có 227 người/228 thôn, tổ. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện lồng ghép việc cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương lồng ghép trong các cuộc họp, giao ban của xã. Kịp thời cung cấp báo, tạp chí cho người có uy tín theo quy định. Hàng năm tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán; thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín ốm đau và thăm viếng khi người có uy tín qua đời, thân nhân người có uy tín qua đời. Triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trong giai đoạn mới theo quy định và hướng dẫn của cấp trên./.
Tác giả: Hoàng Lan
Bài trướcChợ Đồn chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (suy yếu của cơ bão số 3)
Bài tiếp theoLễ khánh thành và bàn giao ngôi Nhà khăn quàng đỏ cho gia đình em Lâm Phương Nghi, xã Yên Phong