Chợ Đồn: nhìn lại 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ

Huyện Chợ Đồn nằm ở phía Tây của tỉnh Bắc Kạn, có 21 xã và 01 thị trấn. Cũng như nhiều địa phương khác của tỉnh Bắc Kạn, huyện bắt tay vào xây dựng nông thôn mới trong điều kiện có nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, kinh tế – xã hội còn chậm phát triển, khả năng phát triển về công nghiệp và dịch vụ còn hạn chế, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp. Do vậy thực hiện chương trình Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới  được huyện xác định  là một chương trình trọng điểm, đột phá để đưa nông nghiệp, nông thôn, nông dân miền núi phát triển.

Để thực hiện có hiệu quả, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành các văn bản nhằm giao nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm các  ban, đoàn thể tham mưu, triển khai thực hiện chương trình như: tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu phương pháp và cách thức thực hiện đảm bảo  đổi mới nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, thành phần kinh tế cũng như các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới,…. Do vậy, các chủ trương, chính sách khi đưa ra được đông đảo nhân dân phấn khởi đón nhận, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước, chuyển từ thụ động sang chủ động, tự giác tham gia tích cực vào xây dựng NTM.  

 Từ xây dựng nông thôn mới sản xuất nông nghiệp của có bước phát triển

Công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách, cách làm hay, các mô hình hiệu quả, các tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng được tăng cường thực hiện thông qua hội nghị, hội thảo đặc biệt là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm  huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào cuộc.  Điển hình như: Hội Nông dân huyện đã tổ chức được 2.145 buổi hội nghị thu hút 7.968 lượt hội viên, nông dân tham dự; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức tuyên truyền bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới qua các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức hội nghị, tập huấn được 1.370 cuộc có 83.137 lượt cán bộ hội viên tham dự…Từ sự tuyên truyền có hiệu quả đã thu hút hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện, tạo không khí thi đua sôi nổi ở các địa phương cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả ấn tượng

Đến hết tháng 6/2019, huyện Chợ Đồn có 2/21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (khi kết thúc giai đoạn 2010 – 2015 chưa có xã nào được công nhận). Năm 2019 huyện đang nỗ lực để phấn đấu đưa xã Yên Thượng về đích xây dựng nông thôn mới, hoàn thành 100% chỉ tiêu số xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Về kết quả từng tiêu chí: đến nay 21/21 xã đạt tiêu chí 1 quy hoạch và thực hiện quy hoạch 06/21 xã đạt tiêu chí 2 giao thông (năm 2010 đạt 0 xã và  năm 2016 đạt 3 xã) ; 18/21 xã đạt tiêu chí thuỷ lợi (năm 2010 đạt 2 xã và năm 2016 đạt 14 xã) ; 18/21 xã đạt tiêu chí 4 điện (năm 2010 đạt 10 xã và năm 2016 đạt 14 xã) ; 03/21 xã đạt tiêu chí 5 trường học (năm 2010 đạt 0 xã và năm 2016 đạt 1 xã); 02/21 xã đạt tiêu chí 6 cơ sở vật chất văn hoá (năm 2010 và năm 2016 đều chưa có xã đạt); 21/21 xã đạt tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (năm 2010 có 6 xã đạt và năm 2016 có 15 xã đạt); 13/21 xã đạt tiêu chí 8 thông tin và truyền thông (năm 2010 chưa có xã đạt); 7/21 xã đạt tiêu chí 9 nhà ở dân cư (năm 2010 chưa có xã đạt); 02/21 xã đạt tiêu chí 10 thu nhập (năm 2010 chưa có xã đạt); 12/21 xã đạt tiêu chí 11 hộ nghèo (năm 2010 có 7 xã đạt); 21/21 xã đạt tiêu chí 12 lao động có việc làm (năm 2010 chưa có xã đạt); 06/21 xã đạt tiêu chí 13 tổ chức sản xuất (năm 2010 chưa có xã đạt); 16/21 xã đạt tiêu chí 14 giáo dục và đào tạo (năm 2010 có 02 xã đạt); 11/21 xã đạt tiêu chí 15 y tế (năm 2010 có 8 xã đạt); 15/21 xã đạt tiêu chí 16 văn hoá (năm 2010 chưa có xã đạt); 02/21 xã đạt tiêu chí 17 môi trường (năm 2010 chưa có xã đạt); 06/21 xã đạt tiêu chí 18 hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 16/21 xã đạt tiêu chí 19 an ninh và quốc phòng.

Bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn của huyện là 10,4 tiêu chí/xã (tăng 4,95 lần so với xuất phát điểm năm 2010 và tăng 1,28 lần so với cuối năm 2015). Trong đó: có 02 xã nông thôn mới chiếm 9,52%, có 09 xã đạt 10 – 14 tiêu chí chiếm 42,86% (xuất phát điểm năm 2010 chưa có xã nằm trong nhóm này  và tăng 1,5 lần so với cuối năm 2015); 10 xã đạt 5 – 9 tiêu chí chiếm 47,6% (xuất phát điểm năm 2010 chưa có xã nằm trong nhóm này  và giảm 1,4 lần so với cuối năm 2015) ; Không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí (cuối năm 2015 còn 01 xã).

 Từ những nỗ lực của hệ chính trị từ huyện đến xã, năm 2018 xã Đông Viên

đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn được thay đổi từng ngày. Sự thay đổi rõ nhất thể hiện qua các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới như: xã Rã Bản, Đông Viên với hệ thống đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, trường học được xây dựng khang trang, hệ thống thủy lợi kiên cố hóa đáp ứng nước tiêu tiêu cho đồng ruộng.  Bên cạnh đó từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất các mô hình kinh tế từ trồng cây ăn quả như: cây cam, quýt, thanh long và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, … từng bước nâng cao mức sống của người dân. Tất cả có được phần lớn nhờ  thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

Ngoài các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của các xã trên địa bàn huyện cũng đang dần thay đổi với nhiều chuyển biến tích cực. Theo báo cáo hiện nay, hệ thống đường giao thông nông thôn toàn huyện đã có 216,5/260,6km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá, bê tông hoá, đạt 83,07%; có 107/314,9km đường liên thôn, trục thôn được bê tông hoá, chiếm 33,97%; 55,7/194,4 km đường ngõ xóm được bê tông, cứng hóa, không lầy lội vào mùa mưa; tổng số chiều dài kênh mương nội đồng đã kiên cố hoá được 146,9 km/ 376,63 km, đạt 38,87%, đảm bảo cho tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động luôn đạt trên 85%; có 11 trường học cấp xã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; 42/217 nhà văn hoá thôn tại các xã đã được đầu tư xây dựng kiên cố đảm bảo 3 cứng và 13 nhà văn hoá thôn đang trong quá trình đầu tư năm 2019. Mạng lưới điện quốc gia đã bao phủ 100% các xã với 98,3% số hộ dân được sử dụng điện an toàn; toàn huyện có gần 500 lò đốt rác thủ công quy mô hộ (nhóm hộ), Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 90%. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt trên 70%,…

Xây dựng nông thôn mới mục đích chính là nâng cao mức sống của người dân, người dân trực tiếp hưởng lợi. Ngoài đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Việc định hướng  phát triển kinh tế theo các mô hình phù hợp với từng địa phương cũng được triển khai thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực. Từng cụm xã đã khai thác thế mạnh được quy hoạch và phát triển được một số vùng trồng cây đặc sản như cây cam quýt tại khu Đông (gồm các xã Đông Viên, Rã Bản, Phương Viên), cây hồng không hạt tại khu Bắc (các xã Đồng Lạc, Tân Lập, Quảng Bạch), cây chè Shan tuyết tại xã Bằng Phúc… Đặc biệt năm 2018 bắt đầu triển khai thực hiện Đề án “Mỗi xã phường một sản phẩm” đã góp phần thúc đẩy phát triển những sản phẩm đặc sản của địa phương. Kinh tế phát triển, thu nhập bình quân khu vực nông thôn trên địa bàn huyện hiện nay ước khoảng 20 triệu đồng/người/năm; tốc độ giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm đạt khoảng 2%, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 còn 16,48%.

 Đ/C Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy thăm quan gian hàng trưng bày

các sản phẩm OCOP tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nông thôn mới 

Định hướng phát triển ở giai đoạn tiếp theo

 

Mục tiêu cụ thể ở giai đoạn 2021 – 2025: phấn đấu có 55/217 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới dự kiến gồm các xã đạt từ 11 – 12 tiêu chí gồm: Ngọc Phái, Phương Viên, Bằng Lãng, Yên Nhuận, luỹ kế đạt 07/21 xã; đến hết năm 2025 có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Số tiêu chí bình quân/xã đạt 14 tiêu chí; có 03 xã đạt 15-18 tiêu chí; có 08 xã đạt 10-14 tiêu chí và 04 xã dưới 10 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 22 triệu đồng/người/năm;  tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia đạt 20%,…

 

Bài trướcHội nghị Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 -2019
Bài tiếp theoHội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”