Chợ Đồn khảo sát nhu cầu vay vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 15/2/2022, UBND huyện Chợ Đồn ban hành văn bản số 217/UBND – NHCS về việc tổng hợp nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

 

Phòng giao dịch NHCSXH huyện giao dịch tại các điểm xã, thị trấn.
UBND huyện đề nghị các phòng chuyên môn của huyện cung cấp danh sách cho phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện những Đề án, Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định… Trong đó, đặc biệt quan tâm đến danh sách các đối tượng người lao động từ các khu công nghiệp, các tỉnh, thành phố vì tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đã quay về địa phương để tiếp tục sinh sống và tìm kế mưu sinh, có nhu cầu vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ để phục vụ sản xuất kinh doanh, duy trì, ổn định cuộc sống.
Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Nhà nước đến các đối tượng thụ hưởng; tiến hành rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn và xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian tới ngay sau khi có Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện của Tổng Giám đốc NHCSXH. Các chương trình tín dụng chính sách mới như: Cho vay học sinh các cấp, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua sắm máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến trong giai đoạn dịch Covid-19; cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội. Cho vay ưu đãi đối với các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.
Đây là chương trình nhằm thực hiện tốt việc đảm bảo an sinh xã hội và giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.
Tác giả: Nông Đuổng – Thu Hoài
Bài trướcLan tỏa nhiều mô hình giảm thiểu rác thải nhựa ở huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 16 tháng 2 năm 2022