Chợ Đồn: Kết quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2011

Năm 2011, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể huyện Chợ Đồn thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức đối với người dân. Những kết quả từ Phong trào đã góp phần tạo dựng và củng cố lòng tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tự giác chấp hành các quy định, hương ước của khu phố, thôn bản.

Theo kết quả bình xét của UBND huyện, năm 2011, toàn huyện có 49 thôn, tổ đạt danh hiệu Khu dân cư tiên tiến; 22 thôn, bản đạt danh hiệu Làng văn hoá; 83 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị văn hoá và 7.393 hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hoá.

Kết quả của Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong năm vừa qua đã từng bước khẳng định mục tiêu, quyết tâm phấn đấu của các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư trong nhằm xây dựng một đời sống văn hóa, lành mạnh. Để Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả trong thời gian tới, huyện Chợ Đồn đã xây dựng các chỉ tiêu cho năm 2012, theo đó: Phấn đấu có 80 – 90% hộ gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hoá, cuối năm tỷ lệ được công nhận đạt từ 70% trở lên; 50 – 60 khu dân cư đăng ký danh hiệu Khu dân cư tiên tiến, cuối năm đạt có 40 – 50% số đăng ký được công nhận; 20 – 30% làng bản, tổ phố đăng ký danh hiệu Làng văn hoá, cuối năm xét đạt 25% so với số đăng ký trở lên.

Bên cạnh việc xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, Ban Chỉ đạo Phong trào cấp huyện cũng sẽ tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đăng ký các danh hiệu văn hoá ngay từ đầu năm để chủ động có kế hoạch phấn đấu trong năm 2012. Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể của cấp Ủy, chính quyền, sự ủng hộ và tích cực tham gia của người dân, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2012 chắc chắn sẽ mang lại nhiều thay đổi trong đời sống, xã hội của huyện Chợ Đồn./.

Bài trướcUBND huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2011
Bài tiếp theoChủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ sản xuất vụ xuân tại huyện Chợ Đồn