Chợ Đồn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp”. Thực hiện kế hoạch số 1837/KH-UBND ngày 23/10 của UBND huyện về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11). Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực năm 2019, năm 2020; quy định về phòng, chống dịch bệnh; các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động; đầu tư; bảo vệ môi trường; đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống cháy nổ; … Triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân. Tăng cường phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

  Băng rôn tuyên truyền Ngày pháp Luật Việt Nam năm 2020

được treo tại cổng Trụ sở làm việc thị trấn Bằng Lũng 

Việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện lồng ghép thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; treo áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn trên đường trục chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng; tư vấn pháp luật; mở phiên tòa xét xử lưu động; lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của nhân dân…

Thông qua việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, Nghị định mới ban hành, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện về chính sách của Đảng, Nhà nước… có liên quan thiết thực đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân.

Bài trướcChợ Đồn hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Bài tiếp theoChợ Đồn chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi