Chợ Đồn: Học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 9 (khoá XI)

 

Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9 – khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Trong nội dung này chỉ rõ kết quả ưu, nhược điểm sau 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về văn hoá; mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ xây dựng và giải pháp trong thời gian tới. Chuyên đề – Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó nhấn mạnh tới quy chế bầu cử trong Đảng; về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên là lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; Về định hướng chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết

Trung ương 9 – khoá XI

 

Ngoài ra, các đại biểu cũng được phổ biến Quyết định 217 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Quyết định 218 của Bộ Chính trị ban hành quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Việc lấy tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong cơ quan đảng, Nhà nước, MTTQ ViệtNam, các đoàn thể chính trị – xã hội. Ngoài ra, hội nghị còn quán triệt các Quyết định, kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XI.

Sau hội nghị này Huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục triển khai Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện để sớm cụ thể hóa, đưa nghị quyết vào thực tiễn đời sống./.

Bài trướcChợ Đồn đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2014
Bài tiếp theoTuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo, xuất nhập cảnh tại xã Xuân Lạc