Chợ Đồn hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

 Điều tra viên thị trấn Bằng Lũng thu thập thông tin cơ sở

sản xuất kinh doanh cá thể bằng phiếu điện tử.

Theo Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế huyện, đến hết ngày 25/7, điều tra viên ở các xã, thị trấn đã hoàn thành thu thập thông tin của 1.975 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (trong đó, điều tra toàn bộ 1.835 cơ sở, điều tra mẫu 140 cơ sở) và 1 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt 100% kế hoạch.

Trước đó, ở giai đoạn 1 triển khai  từ ngày 1/3/2021 huyện đã thực hiện điều tra đối với 135 doanh nghiệp, 59 đơn vị sự nghiệp, 6 hiệp hội, 39 đơn vị hành chính.

Để thực hiện hoàn thành Tổng điều tra và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19  huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra nhằm nâng cao ý thức cho các đối tượng, đơn vị được điều tra trong việc phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho đội ngũ điều tra viên. Các địa phương tích cực đôn đốc điều tra viên thực hiện công tác điều tra đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, hạn chế của cơ sở.

Cuộc Tổng điều tra triển khai để đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động tại địa phương. Thực hiện tính toán các chỉ tiêu thống kê chủ yếu về Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2020 và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế – xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành thống kê, của các bộ, ngành, địa phương./.

Bài trướcChợ Đồn tăng cường giải pháp thu ngân sách trong bối cảnh dịch Covid-19
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến tổng kết 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26