Chợ Đồn hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021

Với sự vào cuộc quyết liệt và xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, đến ngày 8/12/2021 huyện Chợ Đồn đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của cả năm 2021.

 Viên chức Chi Cục thuế huyện thường xuyên bám sát chi tiết khả năng thu của từng tháng, từng quý đảm bảo đạt kế hoạch thu ngân sách năm 2021.

 

Thực hiện các giải pháp thu ngân  ngân sách của năm, UBND huyện Chợ Đồn  đã chỉ đạo Chi Cục thuế huyện  lập kế hoạch chi tiết phân tích khả năng thu của từng tháng, từng quý. Trên cơ sở đó đưa ra giao ban định kỳ hàng tháng,  phối hợp tốt với các phòng, ban chuyên môn của huyện triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về thu ngân sách. Nhờ đó, đến ngày 8/12, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 đạt 112,888 tỷ /112,8 tỷ kế hoạch giao. Đối với thu ngân sách các xã, hiện nay đã có các xã Bằng Phúc, Lương Bằng, Quảng Bạch, Ngọc Phái, Bản Thi và xã Đồng Lạc đạt chỉ tiêu.

Có thể thấy, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID – 19, xong nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật về thuế nên ý thức của người nộp thuế trên địa bàn huyện được nâng lên, luôn sẵn sàng thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước.  Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách ở thời gian tới, huyện Chợ Đồn tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Chi cục thuế xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND huyện tiếp tục triển khai các biện pháp thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm 2022, thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện cho hộ sản xuất kinh doanh phát triển, để từ đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách năm năm 2022./.

Tác giả: Nông Đuổng

Bài trướcNà Khắt – điểm sáng về thực hiện chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình
Bài tiếp theoChợ Đồn thành lập 4 trạm y tế lưu động để phòng, chống dịch Covid-19