Chợ Đồn đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Theo kế hoạch, huyện sẽ tập trung tuyên truyền và thực hiện các nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử như: Nguyên tắc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; quyền, nghĩa vụ và các hành vi không được làm của tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; trách nhiệm và hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; quy trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; các hoạt động kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử…Hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện tiếp nhận, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính Nhà nước; thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), tham gia xây dựng Chính quyền điện tử. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Từ đó có sự chỉ đạo và thực hành quyết liệt để hỗ trợ và ủng hộ các chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT ở các cấp, các ngành. Tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025. Những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử ở các phòng chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn.

 Cổng thông tin điện tử huyện là nơi tra cứu thông tin bổ ích trên môi trường điện tử

Hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng TTĐT cấp huyện, trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, thông qua việc phát hành tài liệu và các ấn phẩm…. Tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện công khai TTHC theo hình thức điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC;

Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện được trang bị máy tính có kết nối mạng, tỷ lệ sử dụng thành thạo máy tính trong công tác chuyên môn đạt 100%, hệ thống phần mềm đã được triển khai liên thông đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã. Tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử được ký số theo quy định đạt khoảng 90%; 100% cán bộ, công chức, viên chức đều được cấp thư điện tử công vụ, tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt trên 85%.

Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nhằm thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hiệu quả TTHC trên môi trường điện tử. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện, UBND cấp xã; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng thuận lợi, minh bạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Bài trướcChợ Đồn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020
Bài tiếp theoĐại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Chợ Đồn