Chợ Đồn đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thời gian qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở, qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, nhân dân trong thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.
Thực hiện Chỉ thị số 34- CT/TU ngày 27 tháng 04 năm 2015 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 03- CT /UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017  của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, những năm qua, huyện Chợ Đồn đã quán triệt, chỉ đạo triển khai và  phổ biến các Chỉ thị và văn bản liên quan về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể cán bộ công chức trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tài chính, UBND huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, qua đó 100% các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đồng thời, để đảm bảo quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên một cách hiệu quả, UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn đã siết chặt kỷ luật tài chính – ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, hạn chế tối đa việc mua sắm tài sản, cắt giảm chi phí hội họp, đào tạo, các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết… Trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán NSNN hằng năm, các đơn vị  dự toán ngân sách, UBND các xã thị trấn chấp hành nghiêm chỉnh việc lập dự toán các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giao theo đúng quy định của nhà nước. Các nguồn vốn, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, môi trường, an ninh quốc phòng được phân bổ theo đúng quy định của nhà nước. Các đơn vị căn cứ vào nguồn vốn được giao quản lý và sử dụng theo đúng quy định của nhà nước đảm bảo đúng chế độ, định mức theo quy định, hết năm ngân sách các đơn vị thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định của nhà nước. Theo đó, từ năm 2015 đến năm 2021, huyện Chợ Đồn đã tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác thẩm định, phê duyệt dự toán được trên 13,5 tỷ đồng cho Ngân sách nhà nước.
 Chợ Đồn đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động quản lý, sử dụng lao động khu vực nhà nước.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bên cạnh việc thực hiện tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động để cải cách tiền lương với số tiền trên 23,3 tỷ đồng, từ năm 2018, UBND huyện đã thực hiện việc tiết kiệm thêm 2% chi thường xuyên bổ sung dự phòng ngân sách huyện để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với số tiền trên 2,7 tỷ đồng.
Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn được đẩy mạnh quản lý  trong các hoạt động mua sắm thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức; trong quản lý, sử dụng phương tiện đi lại. Ngoài ra, huyện còn đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động ở khu vực nhà nước thông qua tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức, viên chức, sắp xếp bộ máy, cải cách thủ tục hành chính…, qua đó đã quan tâm thực hiện việc chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức về công tác cải cách hành chính; duy trì có hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, bộ phận một cửa cấp xã. Triển khai có hiệu quả việc sử dụng văn bản trên hệ thống quản lý văn bản điện tử, cổng thông tin điện tử, thư công vụ,…
Công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện các hành vi tham nhũng, vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng được tăng cường từ đó nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ chính sách… Việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư công được thực hiện tương đối tốt và không có dự án vi phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành. Tuy nhiên, việc tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đối với một số gói thầu thi công xây lắp chưa thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 2, Điều 147, Luật Xây dựng qua đó đã thẩm tra quyết toán công trình, loại trừ chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trên 7,7 tỷ đồng.
Thực hành tiết kiệm ngân sách để bổ sung nguồn lực phòng chống dịch bệnh Covid -19. ( Hình ảnh chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng dịch Covid -19 thời điểm tháng 7 năm 2021)
Trong thời gian tới, huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về ý thức tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Luật thực hành, tiết kiệm chống lãng phí, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách, quản lý, mua sắm tài sản công tại đơn vị. Thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hành chính đối với các cơ quan đơn vị hành chính, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật; đưa công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp để tập trung chỉ đạo; gắn công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí với công tác phòng chống tham nhũng. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, đưa tin phê phán các hành vi gây lãng phí; biểu dương những gương tốt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đề xuất hình thức khen thưởng xứng đáng. Công khai minh bạch trong lĩnh vực phân bổ và sử dụng vốn ngân sách nhà nước mua sắm và sử dụng tài sản, các nguồn vốn huy động.
Tác giả: Hương Liễu

 

Bài trướcTăng cường chăm sóc mạ và cấy lúa vụ xuân 2022
Bài tiếp theoChợ Đồn tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng Covid -19