Chợ Đồn: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ

Nhằm triển khai hiệu quả công tác CCHC, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn đã ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 và kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 28/02/2019 về Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác nội vụ năm 2019 đối với tất cả các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị trấn, đến nay UBND huyện đã tiến hành kiểm tra đợt I và sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra đợt II theo kế hoạch.

  Lãnh đạo Phòng Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác CCHC

cho công  chức văn phòng xã Yên Nhuận

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính: Trong những tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đối với 70 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và 50 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (QĐ số 563/QĐ-UBND ngày 25/02/2019). Trong 6 tháng đầu năm tiếp nhận được 180 hồ sơ, trong đó trực tiếp 166 hồ sơ, online 14 hồ sơ, đã có kết quả đúng hạn 152 hồ sơ (có 04 hồ sơ trả qua dịch vụ công ích), quá hạn 06 hồ sơ, đang trong thời hạn xem xét 22 hồ sơ. Hệ thống một cửa điện tử, một của điện tử liên thông của huyện đã tiếp nhận 4.780 hồ sơ, trong đó có 42 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; đã trả kết quả 4.544 hồ sơ.

Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, ban hành các kế hoạch, văn bản quy định, chỉ đạo, đôn đốc về khai thác sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin ( CNTT); Ban hành nhiều văn bản thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan ngành dọc cấp trên như: Thực hiện điền phiếu đánh giá Chính quyền điện tử huyện; ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Chợ Đồn; Quyết định quy chế hoạt động Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Chợ Đồn; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập Quốc tế”,…

Để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC huyện đã bố trí 02 chuyên viên có trình độ Cao đẳng, Đại học về ngành công nghệ thông tin chuyên trách về mảng công nghệ thông của huyện. Các phòng, ban trực thuộc phân công cán bộ chuyên môn khác làm đầu mối, kiêm nghiệm phụ trách công nghệ thông tin. Đối với cấp xã, thị trấn mỗi đơn vị đều phân công cán bộ làm công tác công nghệ thông tin, đa số là cán bộ Văn phòng, một số ít là cán bộ Văn hóa – xã hội hoặc Văn hóa – Thông tin. Đến nay, đa số các cơ quan, đơn vị được cấp đã thực hiện triển khai sử dụng ổn định chữ ký số theo quy định, đúng quy trình.

Trong những tháng cuối năm 2019, để thực hiện hiệu quả công tác CCHC, UBND huyện sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến CCHC, tăng cường công tác tuyên tuyền về CCHC; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, triển khai đồng bộ quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC từ cấp huyện đến cấp cơ sở.

Bài trướcKhai mạc kiểm tra sẵn sàng động viên và tiếp nhận quân nhân dự
Bài tiếp theoTập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019