Chợ Đồn đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2014

 

Năm 2014, tổng kế hoạch vốn được giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là trên 12 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2014 toàn huyện đã có 21/21 xã công bố Đồ án quy hoạch; 02 xã Rã bản và Đông Viên đã hoàn thành việc xây dựng, lập Dự án và được UBND huyện phê duyệt thực hiện mô hình nuôi gà thả đồi và nuôi trâu cái sinh sản. Từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ các xã đã đăng ký triển khai thực hiện 32 danh điểm công trình đường giao thông nông thôn với trên 15.000m. Hiện nay xã Ngọc Phái đã thực hiện xong chỉ tiêu đường giao thông nông thôn của năm 2014.

Quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Chợ Đồn đã gặp một số hạn chế, vướng mắc như: công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo các cấp đôi khi chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa các ban, ngành chưa thực sự hiệu quả; tiến độ công bố Đồ án quy hoạch, lập dự toán phê duyệt dự toán xây dựng đường giao thông nông thôn còn rất chậm. Cấp xã chưa có cán bộ chuyên trách tham mưu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới chủ yếu là kiêm nhiệm nên hiệu quả đạt được chưa cao. Việc lập dự toán công trình xây dựng đường giao thông, Ban quản lý thôn, xã không tự lập được phải nhờ Phòng Công thương làm giúp nên thời gian kéo dài. Đối với Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: việc lập dự án mất nhiều thời gian tuy đã có văn bản của Trung ương hướng dẫn nhưng cấp tỉnh không có văn bản hướng dẫn cụ thể nên phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần mới phê duyệt được.

 Toàn cảnh cuộc họp đánh giá thực hiện Chương trình XDNTM 8 tháng

đầu năm 2014

 

Với những kết quả đã đạt và chưa đạt được trong thực hiện các tiêu chí năm 2014 của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã phân công các phòng, ban liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức giúp các địa phương thực hiện, sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của năm 2014. Đối với nguồn vốn sử dụng trái phiếu chính phủ, các xã chưa hoàn thành dự toán công trình đường giao thông nông thôn năm 2014 khẩn trương hoàn thiện, tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán xong trước ngày 30/9/2014. Đối với các danh điểm công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015, thực hiện triển khai lập kế hoạch và phê duyệt dự toán xong trước ngày 25/10/2014 để thực hiện trong năm 2015 đúng quy định. Các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà tài trợ góp công sức cùng tham gia vào quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới./. 

Bài trướcChợ Đồn tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2014
Bài tiếp theoChợ Đồn: Học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 9 (khoá XI)