Chợ Đồn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ

 Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

BTV: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết thực trạng việc tổ chức sinh hoạt các Chi, Đảng bộ ở huyện trong thời gian qua?

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Tính đến tháng 5 năm 2021, Huyện ủy huyện Chợ Đồn có 48 Chi, Đảng bộ trực thuộc, (trong đó có 26 đảng bộ và 22 chi bộ) với 313 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở,trong đó 289 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn; 24 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan, có 5 Chi bộ sinh hoạt ghép. Tổng số Đảng viên có 4.635, chiếm 9% dân số toàn huyện. Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư,  Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương. Trên cơ sở đánh giá rõ thực trạng về việc sinh hoạt Chi bộ tại các Chi, Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, coi đây là một trong những nội dung nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đến nay, việc sinh hoạt Chi bộ định kỳ đã từng bước đi vào nề nếp, nội dung sinh hoạt cơ bản đảm bảo đúng quy định, thời gian sinh hoạt tập trung vào ngày mùng 2 đến ngày 8 hàng tháng, chất lượng đã từng bước được nâng cao.

BTV: Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” trong tình hình mới. Ban thường vụ Huyện ủy đã có các giải pháp như nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt các Chi, Đảng bộ? Đồng chí có thể cho biết thêm về  những kết quả đạt được ?

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các Chi, Đảng bộ, thời gian qua Ban Thường vụ huyện ủy đã có một số giải pháp như: Chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trước khi tổ chức sinh hoạt phải chuẩn bị nội dung phù hợp. Ngoài triển khai các văn bản của cấp trên thì tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, những nhiệm vụ cần thiết, những vấn đề nổi cộm, bức xúc để thảo luận. Ngoài duy trì sinh hoạt định kỳ, các Chi, Đảng bộ cũng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa và gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, thực hiện phân công cho đảng viên xây dựng những chuyên đề báo cáo trong sinh hoạt Chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn số 12- HD/BTCTW. Qua đó, đã tạo bầu không khí sinh hoạt sinh động, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của Đảng viên, khắc phục tình trạng chung chung tại các buổi sinh hoạt Chi bộ. Song song với đó, Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã ban hành quyết định thành lập 11 Tổ dự sinh hoạt tại các Chi, Đảng bộ và đã thực hiện theo kế hoạch.

Từ những giải pháp đó, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm đạt kết quả tốt hơn. Năm 2020, toàn Đảng bộ có 03 Chi, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được Ban thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen; 03 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2016-2020);  07 đảng viên đạt tiêu chuẩn “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2016-2020).

BTV:  Hiện nay, đã có một số Chi, Đảng bộ thực hiện nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần của đầu tháng và lập “ Sổ ghi danh người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh? Đồng chí có thể đánh giá về hiệu quả của việc này?

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện:  Ngày 10/2/2020, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 147-KH/HU về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị. Theo đó, có nội dung lựa chọn chỉ đạo Chi, Đảng bộ làm điểm thực hiện nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần của tháng và lập “ Sổ ghi danh người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ  Huyện ủy đã thống nhất lựa chọn các Chi, Đảng bộ làm điểm gồm: Đảng bộ Khối Đảng, Đảng bộ Nghĩa Tá, Đảng bộ Yên Thượng và Chi bộ Bản Puổng, thuộc Đảng bộ xã Xuân Lạc. Các Đảng bộ Trung tâm y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Chợ Đồn, Công an huyện, Xã Xuân Lạc lập “ Sổ ghi danh người tốt, việc tốt”.  Qua triển khai thực hiện đến nay đã tạo thành nề nếp và thời gian tới sẽ triển khai trong toàn Đảng bộ huyện.

BTV: Có thể khẳng định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi, Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực, tạo sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Vậy để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các Chi, Đảng bộ thời gian tới, Huyện ủy sẽ tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể nào thưa đồng chí?

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi, Đảng bộ bên cạnh những kết quả được được vẫn còn một số mặt hạn chế, bất cập như: Một số Chi ủy chưa thực sự nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, tinh thần tự phê  bình và phê bình chưa cao. Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa họp Chi ủy trước nên bị động lúng túng, không thống nhất trong cấp ủy về nội dung sinh hoạt Chi bộ. Nội dung đáng giá kết quả nhiệm vụ trong tháng chưa nêu rõ được vai trò lãnh đạo của Chi bộ; hình thức sinh hoạt còn rập khuôn, đơn điệu, … Do đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Một là: Thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, nhất là đội ngũ Cấp ủy, Bí thư chi bộ. Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi  mới phương thức lãnh đạo,  đề cao vai trò của Chi ủy, duy trì nghiêm nề nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề.

Hai là: Việc ban hành Nghị quyết của Cấp ủy phải xác định đúng đắn vấn đề cần tập trung lãnh đạo, gắn với nhiệm vụ của đơn vị trong từng thời kỳ để đi sâu, bàn kỹ có trọng tâm, trọng điểm. Chọn những vấn đề nổi cộm, những bức xúc, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để tổ chức sinh hoạt chuyên đề,…

Ba là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và thi hành kỷ luật Đảng. Qua  kiểm tra, tự phê bình và phê bình kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách.

Bốn là: Trong sinh hoạt Chi bộ ngoài nội dung quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, cần lồng ghép với sinh hoạt chuyên đề gắn với việc “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, phải đặc biệt chú ý 03 tác phẩm của Người là “ Đạo đức cách mạng”, “ Sửa đổi lối làm việc” và “ Di chúc”.

Năm là: Tiếp tục tuyên truyền chủ trương mới của Đảng, Pháp luật của Nhà nước mới ban hành cần phải thực hiện kịp thời ngay trong kỳ họp Chi bộ gần nhất gắn với thông tin thời sự. Trong các buổi sinh hoạt, cần tạo không khí cởi mở, thân thiệt, gần gũi, dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên,… tạo nên một cuộc họp đoàn kết, thực sự là sinh hoạt chính trị hiệu quả, đảng viên hứng thú đi họp đóng góp ý xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

BTV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí !

Bài trướcHội nghị thành viên UBND huyện thông qua một số văn bản trình Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện
Bài tiếp theoTăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em