Chợ Đồn thực hiện hiệu quả kinh phí sự nghiệp Dự án 2, Chương trình 135 năm 2019, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện năm 2020

 Công trình Đập, kênh phai Tồng Chúa thôn Bản Ó, xã Xuân Lạc được duy tu,

bảo dưỡng từ nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình 135 năm 2019

Năm 2020, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã thụ hưởng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững – Dự án 2 Chương trình 135, thực hiện: Tiểu dự án 1, Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng – Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng gồm 26 công trình gồm (giao thông 15, nước sinh hoạt tập trung 02, thủy lợi 4, trường học 01, nhà họp thôn 4). Tổng kinh phí phân bổ là 894,0 triệu đồng, thực hiện là 26 công trình gồm (giao thông 15, nước sinh hoạt tập trung 02, thủy lợi 4, trường học 01, nhà họp thôn 4). Có 01 công trình nước sinh hoạt tập trung đã thực hiện xong các công trình còn lại dự kiến thực hiện xong và giải ngân trong quý III/2020; Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Kinh phí sự nghiệp Chương trình 135 đã phân bổ: 3.308,0 triệu đồng, kế hoạch thực hiện tổng kinh phí: 4.141,088 triệu đồng (nhà nước hỗ trợ: 3.149,176 triệu đồng, dân đóng góp: 981,912 triệu đồng). Có 233 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hưởng lợi. Thực hiện 15 dự án tại 15 xã (trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, hỗ trợ máy nông nghiệp), với 177 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tham gia và 04 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo (chăn nuôi trâu sinh sản) với 56 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tại các xã (Yên Mỹ, Đại Sảo, Bình Trung, Nam Cường). Hiện nay các xã đã được phê duyệt dự án đang tập trung nghiệm thu dự án và thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán nguồn vốn đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết với UBND huyện trong công tác giải ngân. UBND huyện chỉ đạo Phòng chức năng phân bổ vốn cho 4 xã (Yên Phong, Bản Thi, Bình Trung, Nam Cường) theo điều chỉnh vốn của UBND tỉnh để phê duyệt thực hiện theo đúng quy định.

  Con trâu cái của gia đình ông Giàng A Sinh, thôn Tà Han, xã Xuân Lạc được hỗ trợ từ Dự án

hỗ trợ PTSX Chương trình 135 năm 2019 hiện nay đã sinh sản được 01 nghé con

Chương trình 135 được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện góp phần trong việc thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo ở các thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững. Hộ nghèo tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đã được cải thiện về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước để phát triển kinh tế, góp phần ổn định đời sống, xóa đói, giảm nghèo tạo điều kiện cho hộ có khả năng vươn lên thoát nghèo./.

 

Bài trướcĐại biểu HĐND tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri tại Bằng Lũng
Bài tiếp theoKhai trương gian hàng OCOP