Các mốc thời gian trong triển khai công tác bầu cử

 

Theo kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 22/2/2021 của Ủy ban bầu cử về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2021 – 2026. UBBC huyện sẽ tổ chức tập huấn cho Uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử cấp xã và thành lập các tiểu ban như: Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm an ninh trật tự và y tế; Tiểu ban thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử và Tổ giúp việc UBBC huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Uỷ ban nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất với thường trực HĐND và Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử một Ban bầu cử đại biểu HĐND gồm đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội. Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện có 9 – 11 thành viên; gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Thời hạn quyết định thành lập: Chậm nhất là ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử). UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tổ bầu cử có từ 11 – 21 thành viên, gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.

Ở đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, nếu cần thiết phải thành lập Tổ bầu cử thì mỗi một Tổ bầu cử có từ 5 – 9 thành viên, gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Trường hợp đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và địa phương có chung một khu vực bỏ phiếu thì UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cùng cấp và chỉ huy đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân quyết định thành lập Tổ bầu cử có từ 11 – 21 thành viên, gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương, đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đó. Thời hạn quyết định thành lập: Chậm nhất là ngày 3/4/2021 (50 ngày trước ngày bầu cử). Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử và việc kết thúc hoạt động của các tổ chức này được quy định trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Số đại biểu HĐND được thực hiện theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) Và Hướng dẫn tại Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do UBBC ở cấp huyện ấn định theo đề nghị của UBND cấp huyện và được công bố chậm nhất là ngày 4/3/2021 (80 ngày trước ngày bầu cử).

 Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất: được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 03 tháng 02 năm 2021 đến ngày 17 tháng 02 năm 2021 do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp huyện triệu tập, chủ trì và được thực hiện theo quy định tại Điều 50 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2: được tổ chức trong thời gian từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 19 tháng 3 năm 2021 do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp huyện triệu tập, chủ trì và được thực hiện theo quy định tại Điều 53 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 Hội nghị hiệp thương lần thứ 3: được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021 do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp huyện triệu tập, chủ trì và được thực hiện theo quy định tại Điều 56 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, chậm nhất là ngày 22/02/2021 (90 ngày trước ngày bầu cử), Thường trực HĐND cấp huyện điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình.  Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất và điều chỉnh của Thường trực HĐND, căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND.

  Người ứng cử đại biểu HĐND nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại UBBC ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử. Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó.

Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của Luật thì UBBC chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đến Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cùng cấp để đưa vào danh sách hiệp thương. Thời gian: chậm nhất là 17 giờ ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử). Cần lưu ý: Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu HĐND tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu HĐND ở một cấp.

UBBC cấp huyện ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân được bầu chậm nhất là ngày 04/3/2021 (80 ngày trước ngày bầu cử).

Về  nguyên tắc lập danh sách cử tri đảm bảo theo quy định tại Điều 29 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015. Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân xã, thị trấn lập theo khu vực bỏ phiếu;  Danh sách cử tri trong đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân do Chỉ huy đơn vị lập theo đơn vị để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị đóng quân. Quân nhân có hộ khẩu thường trú ở địa phương gần khu vực đóng quân có thể được chỉ huy đơn vị cấp giấy chứng nhận để được ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu ở nơi thường trú. Khi cấp giấy chứng nhận, chỉ huy đơn vị phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân bên cạnh tên người đó cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi cư trú”. Chậm nhất là ngày 13 tháng 4 năm 2021 (40 ngày trước ngày bầu cử) quan lập danh sách cử tri phải niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và những nơi công cộng ở khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.

Về lập, công bố danh sách: Đối với đại biểu HĐND cấp huyện: UBBC phải lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử). Tổ bầu cử phải niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu chậm nhất là ngày 03/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử).

Về vận động bầu cử: Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ. Hình thức vận động bầu cử được thực hiện theo quy định tại Điều 65 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, khiếu nại tố cáo, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử thực hiện theo Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban kiểm tra trung ương về thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. Việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND, việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND ở cấp nào thì được gửi đến Ban bầu cử đại biểu HĐND ở cấp đó. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban bầu cử thì có quyền khiếu nại đến UBBC ở cấp tương ứng. Quyết định của UBBC là quyết định cuối cùng.  Ban Bầu cử, Ủy ban bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia phải ghi vào sổ và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị nhận được theo thẩm quyền. Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

Bài trướcChợ Đồn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 48 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Bài tiếp theoChợ Đồn chuẩn bị cho vụ trồng rừng năm 2021