Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho giáo viên năm 2019

  Lớp dưỡng chính trị hè cho giáo viên năm 2019

Nội dung tập huấn tập trung vào một số Nghị quyết, quy định của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh như: Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 19- CTr/TU, ngày 20/12/2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghi quyết số 36- NQ/TW; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương; Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Chỉ thị số 20-NQ/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 06/8/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư; Kết luận số 51- KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Kết luận só 22-KL/TU, ngày 04/6/209 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Ngoài ra, các đồng chí báo cáo viên của huyện cũng thông tin thêm về những  vấn đề kinh tế- xã hội trong nước, của địa phương và Nghị quyết Đại hội, Chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ tỉnh và cấp ủy địa phương.

Thông qua đợt tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, tiếp tục có ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức Nhà giáo thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục, đào tạo./.

Bài trướcChợ Đồn tích cực hỗ trợ xây dựng sản phẩm ocop năm 2019
Bài tiếp theoHội nghị tập huấn công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản