Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

 Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng 

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu 05 chuyên đề:  Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú của các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nhằm trang bị cho quần chúng ưu tú những kiến thức cơ bản về Đảng, biết được quá trình ra đời, lãnh đạo cách mạng của Đảng, những thắng lợi vẻ vang của cách mạng việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, càng thấu hiểu sâu sắc hơn về bản chất, mục  đích nguyên tắc hoạt động của Đảng. Trên cơ sở đó, từng học viên xác định cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập rèn luyện tốt để sớm đủ điều kiện kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam./.

Bài trướcThường trực huyện ủy giao ban tại Cụm Tây và Cụm Đông
Bài tiếp theoThường trực Huyện ủy tổ chức giao ban cụm Nam A