Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

 Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian 06 ngày học tập (từ 18/5 – 25/5/2020), 95 học viên đã được nghe giảng 10 chuyên đề theo quy định về chương trình học tập lý luận chính trị cho đảng viên mới như: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế và xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị trật tự xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; Xây dựng đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng danh với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

 

 Đồng chí Ma Đình Tuyến, Ủy viên BTV huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy–

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trao Giấy chứng nhận cho các đồng chí học viên

Đây là những nội dung cần thiết nhằm giúp các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về những vấn đề cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ của người đảng viên…. Kết quả, kiểm tra nhận thức cuối khóa học, có 100% học viên đạt yêu cầu trở lên được cấp giấy chứng nhận, trong đó 8/95 đồng chí học viên đạt giỏi, 66/95 đồng chí đạt khá, 21 đồng chí đạt trung bình.

Bài trướcHội nghị trực tuyến công bố kết quả nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá, giải quyết hiện tượng sụt lún đất tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoĐoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới giai đoạn 2016-2020 tại huyện Chợ Đồn